Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
122 21.09.2017 r.

Porządek posiedzenia

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji Andrzejem Jasionowskim.

           retransmisja posiedzenia

121 20.09.2017 r.

Porządek posiedzenia

 1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – COM(2017) 400.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich – COM(2017) 331.
 3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) – COM(2017) 343.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury – COM(2017) 375.
 5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020) – COM(2017) 385.
 6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 – COM(2017) 344.
 7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1077/2011 – COM(2017) 352.
 8. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 361, COM(2017) 422, COM(2017) 424.
 9. Akt nieustawodawczy bez uwag – propozycja: COM(2017) 271.
 10. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko –propozycja: COM(2017) 461.
 11. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko –propozycja: COM(2017) 378, COM(2017) 380, COM(2017) 382, COM(2017) 384, COM(2017) 386, COM(2017) 387, COM(2017) 388, COM(2017) 389, COM(2017) 390, COM(2017) 391, COM(2017) 392, COM(2017) 395, COM(2017) 396, COM(2017) 397, COM(2017) 399, COM(2017) 402, COM(2017) 403, COM(2017) 406, COM(2017) 408, COM(2017) 412, COM(2017) 413, COM(2017) 414, COM(2017) 427, COM(2017) 428, COM(2017) 436, JOIN(2017) 023, JOIN(2017) 024.
120 20.09.2017 r.

Porządek posiedzenia

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druk senacki nr 592, druki sejmowe nr 1693 i 1754).
  nia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druk senacki nr 598, druki sejmowe nr 1775 i 1805).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (druk senacki nr 591, druki sejmowe nr 1650 i 1707).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
119 26.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 101), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 119)
 1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - COM(2017) 278 (druk senacki nr 576).

retransmisja posiedzenia

118 26.07.2017

Porządek posiedzeniaporządek posiedzenia został uzupełniony

 1. Wniosekdotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (cd.) – COM(2017) 277.

 2. Wniosekdotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (cd.) – COM(2017) 278.

 3. Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2017 r. – COM(2017) 520.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 – COM(2017) 256.
 5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 – COM(2017) 289.
 6. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych – COM(2017) 335.
 7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE – COM(2017) 294.
 8. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 262, COM(2017) 353.
 9. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 324, COM(2017) 356, COM(2017) 357, COM(2017) 359, COM(2017) 360, COM(2017) 366, COM(2017) 367, COM(2017) 369, COM(2017) 374, COM(2017) 540.

retransmisja posiedzenia

117 25.07.2017

Porządek posiedzenia

 1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe – COM(2017) 275.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów – COM(2017) 277.
 3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego – COM(2017) 278.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze – COM(2017) 281.
 5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy – COM(2017) 282.
 6. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 271.
 7. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 270, COM(2017) 296, COM(2017) 316, COM(2017) 322, COM(2017) 332, COM(2017) 333, COM(2017) 336.

 retransmisja posiedzenia

116 25.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 116), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 105)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (druk senacki nr 571, druki sejmowe nr 1694 i 1755).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 retransmisja posiedzenia

115 25.07.2017
 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnegoi pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy oraz w krajach dodatkowej akredytacji: Republice Dominikańskiej, Republice Haiti, Republice Hondurasu, Republice Nikaragui, Republice Salwadoru, Republice Gwatemali oraz Belize Leszkiem Białym.
 2. Spotkanie z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii Jolantą Różą Kozłowską.

retransmisja posiedzenia

114 12.07.2017

Porządek posiedzenia

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) – COM(2017) 010.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003) – COM(2017) 329.
 3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji – COM(2017) 208.
 4. Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającej Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylającej decyzję 2007/659/WE – COM(2017) 297.
 5. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów – COM(2017) 276
 6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczania opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona) – COM(2017) 280.
 7. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 291.
 8. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 273, COM(2017) 314, COM(2017) 318.

retransmisja posiedzenia

113 11.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 99), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 113)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 556, druki sejmowe nr 1636 i 1695 i 1695-A).

retrqansmisja posiedzenia
 

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito