Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Warunki wykonywania mandatu senatorskiego

Stan prawny na dzień 15 listopada 2017 r.

 

 

1. Konstytucja i ustawy

1.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1.2. Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

1.2.a. Załącznik – Oświadczenie o stanie majątkowym: do wypełniania odręcznego,
 Oświadczenie o stanie majątkowym:do wypełniania komputerowego

1.3. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

1.5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

 

2. Uchwała Senatu

2.1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu

 

3. Rozporządzenia

3.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju

3.2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku

3.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

3.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

4. Wspólne zarządzenia Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu

4.1. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 1 października 2001 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich

4.2. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 r.  w sprawie określenia wysokości środków finansowych na pokrycie kosztów działalności klubów i kół poselskich, senackich i parlamentarnych oraz ich biur

 

5. Zarządzenia Marszałka Senatu

5.1. Zarządzenie nr 6 Marszałka Senatu z dnia 22 października 2001 r. w sprawie trybu obliczania oraz wypłacania nagród za wieloletnią pracę i odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu oraz trybu wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich

5.2. Zarządzenie nr 7 Marszałka Senatu z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin

5.3. Zarządzenie nr 19 Marszałka Senatu z dnia 5 września 2005 r. w sprawie trybu postępowania i warunków wydawania duplikatów legitymacji senatorskich

5.4. Zarządzenie nr 20 Marszałka Senatu z dnia 15 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz trybu postępowania i warunków wydania jej duplikatu

5.5. Zarządzenie nr 10 Marszałka Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich

5.6. Zarządzenie nr 11 Marszałka Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich

5.7.a. Załącznik nr 1 – Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności klubu/koła senackiego oraz jego biura (rozliczenie roczne)

5.7.b. Załącznik nr 2 – Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności klubu/koła senackiego oraz jego biura (rozliczenie za okres kadencji)

5.7. Zarządzenie nr 4 Marszałka Senatu z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich

        5.8. Zarządzenie nr 6 Marszałka Senatu z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej 

              5.8.a. Załącznik – Wzór legitymacji senatorskiej 

 

6. Zarządzenie Marszałka Sejmu

6.1. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu

6.1.a. Załącznik nr 5a – Wniosek o wydanie karty wstępu byłego posła / senatora

 

7. Uchwały Prezydium Senatu

7.1. Uchwała nr 49 Prezydium Senatu z dnia 17 listopada 1995 r. w sprawie zasad organizowania doradztwa na rzecz Senatu i jego organów

7.2. Uchwała nr 13 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty diet parlamentarnych

7.3. Uchwała nr 14 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności senatorów delegowanych przez senat poza granice kraju

7.4. Uchwała nr 200 Prezydium Senatu z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

7.4.a. Załącznik nr 1 – Oświadczenie

7.4.b. Załącznik nr 2 – Wniosek do marszałka Senatu o przyznanie zakwaterowania w Warszawie

7.5. Uchwała nr 356 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu

7.6. Uchwała nr 357 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu komisji

7.7. Uchwała nr 458 Prezydium Senatu z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie doraźnej pomocy medycznej udzielanej w trakcie posiedzenia Senatu

7.8. Uchwała nr 186 Prezydium Senatu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu

7.9. Uchwała nr 918 Prezydium Senatu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia oraz odprawy parlamentarnej

7.9.a. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego

7.9.b. Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie uposażenia senatorskiego (art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora)

7.10. Uchwała nr 1 Prezydium Senatu z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

7.11. Uchwała nr 11 Prezydium Senatu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie obsługi senatora niezrzeszonego w Senacie

           7.11.a. Załącznik – Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi działalności senatora niezrzeszonego w Senacie

7.12. Uchwała nr 16 Prezydium Senatu z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania posiedzeń wyjazdowych i wyjazdów studyjnych komisji senackich

 

8.  Zarządzenia Szefa Kancelarii Senatu

8.1. Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów z ekspertami oraz z członkami Zespołów Doradców oraz szczegółowych postanowień tych umów

8.2. Zarządzenie nr 4 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad zakwaterowania senatorów oraz zwrotu przez Kancelarię Senatu kosztów poniesionych z tego tytułu przez senatorów

8.3. Zarządzenie nr 24 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej Kancelarii Senatu

8.3.a. Załączniki nr 1, 1a, 1b, 1c, 1f – Instrukcja kancelaryjna

8.3.b. Załączniki nr 2, 2a - 2d – Instrukcja archiwalna

8.4. Zarządzenie nr 4 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

8.5. Zarządzenie nr 94 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad dokonywania rozliczeń środków finansowych oraz prowadzenia ewidencji wydatków biura senatorskiego i składników majątku trwałego

8.5.a. Załącznik – Formularz – Zestawienie dowodów księgowych

8.5.b. Załącznik – Formularz – Zestawienie kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń

8.5.c. Załącznik – Formularz – Oświadczenie o przejazdach senatora

8.5.d. Załącznik – Formularz – Zestawienie zakupionych rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych

        8.6. Zarządzenie nr 57 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wzoru legitymacji pracownika biura senatorskiego i społecznego współpracownika senatora 

             8.6.a. Załącznik nr 1 – Wzór legitymacji pracownika biura senatorskiego 

             8.6.b. Załącznik nr 2 – Wzór legitymacji społecznego współpracownika senatora 

             8.6.c. Załącznik nr 3 – Wniosek o wystawienie legitymacji pracownika biura senatorskiego 

             8.6.d. Załącznik nr 4 – Wniosek o wystawienie legitymacji społecznego współpracownika senatora 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito