Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

przejdź do
Nr Data Porządek obrad
98 25.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 573, druki sejmowe nr 1677, 1758 i 1758-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

97 11.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 97), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 87)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 554, druki sejmowe nr 1602, 1701 i 1701-A).
  Materiały:
  Transport Logistyka Polska
  Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe

retransmisja posiedzenia
 

96 11.07.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 96), Komisji Infrastruktury (nr 95)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 533, druki sejmowe nr 1561, 1594 i 1594-A).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk senacki nr 553, druki sejmowe nr 1637 i 1684 i 1684-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retrajnsmisja posiedzenia

           
 

95 27.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 95), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 111)
 1. Informacja na temat rocznego sprawozdania z działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2016 r.

retransmisja posiedzenia

94 22.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 94), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 95)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

 

93 20.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 93), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 154), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 82)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 526, druki sejmowe nr 936, 1557 i 1557-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Uwaga obywatelska

 retransmisja posiedzenia

92 20.06.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach (druk senacki nr 527, druki sejmowe nr 1586 i 1599).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa I
  Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa II

 retransmisja posiedzenia

 

91 20.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 94), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 91)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 528, druki sejmowe nr 1409, 1597 i 1597-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii  Senatu
  Materiały:
  Związek Gmin Województwa Lubuskiego
  Unia Metropolii Polskich

 retransmisja posiedzenia
 

90 01.06.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 78), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 90)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

89 31.05.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 89), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 93)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. (druk senacki nr 515, druki sejmowe nr 1232 i 1507).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

przejdź do
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito