Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z art. 61 ust. 4 Konstytucji tryb udzielania informacji publicznej w odniesieniu do Senatu określa Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Senatu stanowi, iż uzyskiwanie informacji o działalności Senatu i jego organów odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 t.j.) i jest realizowane poprzez wcześniejsze informowanie opinii publicznej o posiedzeniach Senatu i komisji senackich, dostęp do druków senackich, protokołów i sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Senatu, protokołów i zapisów stenograficznych z posiedzeń komisji senackich oraz innych dokumentów i informacji związanych z działalnością Senatu i jego organów, a także poprzez umożliwienie wstępu osobom zainteresowanym na posiedzenia Senatu i komisji senackich. Informacja publiczna dotycząca Senatu i jego organów oraz Kancelarii Senatu udostępniana jest poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji za pośrednictwem sieci teleinformatycznej na stronie internetowej www.senat.gov.pl. Informacje niezamieszczone w sieci teleinformatycznej udostępniane są na wniosek rozpatrywany w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu. Prosimy o zapoznanie się z zasobami strony internetowej w celu upewnienia się, czy informacja, o którą Państwo zamierzacie wystąpić, nie jest w nich zawarta.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na adres:

Kancelaria Senatu
Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji
00-902 Warszawa
ul. Wiejska 6
lub na adres poczty elektronicznej:
senat@senat.gov.pl
lub na numer faksu 22 694-91-18

Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana ustnie lub pisemnie bez pisemnego wniosku (tel. 22 694-95-12).

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji Szefa Kancelarii Senatu. Stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu.

Zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest Kancelaria Senatu, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 6. Dane zbierane są w celu realizacji wniosku oraz w celach ewidencyjnych zgodniez ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 t.j.) i nie będą przekazywane innym odbiorcom danych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu). Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie danych kontaktowych niezbędne do realizacji wniosku.

Informacja dla osób chcących skorzystać z prawa wstępu na posiedzenie Senatu lub komisji senackiej

Prawo wstępu na posiedzenia Senatu oraz na posiedzenia komisji senackich mają osoby, które zgłoszą się do Centrum Informacyjnego Senatu co najmniej na 24 godziny przed planowanym wstępem. Osoby zainteresowane obserwacją posiedzenia Senatu lub komisji senackich proszone są o podanie imienia i nazwiska.

tel. 22 694-92-84
fax 22 694-92-65
Adres poczty elektronicznej: cis@senat.gov.pl

Wstęp jest dozwolony po okazaniu jednorazowej karty wstępu wydanej przez Straż Marszałkowską (w Dziale Przepustek - budynek H) oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość posiadacza karty wstępu. Zasady wydawania i kontroli kart wstępu określa zarządzenie Marszałka Sejmu. Osoby uprawnione do wstępu na posiedzenie Senatu lub komisji senackiej zajmują miejsca odpowiednio w wydzielonej części sali posiedzeń Senatu, zwanej „lożą dla publiczności” lub miejsca wskazane przez pracowników Kancelarii Senatu obsługujących posiedzenie komisji. Jeśli liczba osób zainteresowanych wstępem na salę posiedzeń Senatu jest większa od liczby miejsc w loży dla publiczności – Kancelaria Senatu umożliwia obserwację transmisji obrad Senatu w innej sali.

Osoby korzystające z prawa wstępu na posiedzenie Senatu lub komisji senackich powinny zachować ciszę, powagę i dostosować się do poleceń Straży Marszałkowskiej oraz upoważnionego pracownika Kancelarii Senatu, dotyczących bezpieczeństwa i porządku. Podczas obserwacji obrad nie wolno korzystać z telefonów komórkowych. Marszałek Senatu może zarządzić opuszczenie loży dla publiczności przez osoby naruszające powyższe zasady. Analogiczne uprawnienie przysługuje przewodniczącemu komisji w trakcie jej obrad. Nadzór nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem porządku sprawuje Straż Marszałkowska.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito