Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wysłuchania publiczne

Projekt ustawy o petycjach  (druk nr 285)

Projekt ustawy o petycjach reguluje zasady składania i rozpatrywania petycji, sposoby postępowania oraz określenia właściwości organów w sprawach dotyczących petycji, określa formę, w jakiej może być złożona petycja oraz elementy, jakie powinna zawierać.
Przedmiotem petycji mogą być sprawy dotyczące życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organu władzy publicznej będącego jej adresatem albo w zakresie wykonywanych przez organizację lub instytucję społeczną zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.
Uprawnionymi do składania petycji są osoby fizyczne, społeczne podmioty zbiorowe, niezależnie od posiadanej osobowości prawnej, m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe, fundacje i inne organizacje.
Adresatami petycji są organy władzy publicznej (zarówno państwowej, jak i samorządu terytorialnego bez względu na terytorialny zasięg ich działania i charakter ich funkcji) oraz organizacje i instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

 

Uchwała Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie wysłuchania publicznego.
Informacja o miejscu wysłuchania.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej - 8.10.2013 r.

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o petycjach (cd.) (druk senacki nr 285) – wysłuchanie publiczne.
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Minister Sprawiedliwości
  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Minister Finansów
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
  retransmisja posiedzenia

 

Informacja o stanowisku komisji do uwag zgłoszonych w trakcie wysłuchania publicznego. 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito