Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
16.03.2017 r. 371uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
16.03.2017 r. 431uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
16.03.2017 r. 426uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
16.03.2017 r. 436uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
16.03.2017 r. 435uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
16.03.2017 r. 433uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
16.03.2017 r. 428uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
16.03.2017 r. 427uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
16.03.2017 r. 430uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
16.03.2017 r. 440uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim
16.03.2017 r. 444uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
16.03.2017 r. 434uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
3.03.2017 r. 410uch.pdf Uchwała w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
3.03.2017 r. 429uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
3.03.2017 r. 420uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
3.03.2017 r. 432uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
3.03.2017 r. 414uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
3.03.2017 r. 412uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
3.03.2017 r. 411uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
3.03.2017 r. 421uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
3.03.2017 r. 422uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
3.03.2017 r. 416uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
24.02.2017 r. 425uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
24.02.2017 r. 413uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
24.02.2017 r. 423uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
24.02.2017 r. 415uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
24.02.2017 r. 419uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
24.02.2017 r. 418uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
24.02.2017 r. 417uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
24.02.2017 r. 406uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito