Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
12.05.2016 r. 145u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.
12.05.2016 r. 150u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
12.05.2016 r. 164u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
12.05.2016 r. 138u.pdf Uchwała w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
12.05.2016 r. 144u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
12.05.2016 r. 161u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
12.05.2016 r. 149u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw
29.04.2016 r. 128u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
29.04.2016 r. 127u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.
29.04.2016 r. 125u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
29.04.2016 r. 130u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
29.04.2016 r. 132u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
29.04.2016 r. 126u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
29.04.2016 r. 129u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
29.04.2016 r. 143u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
29.04.2016 r. 153u.pdf Uchwała w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego
29.04.2016 r. 137u.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
29.04.2016 r. 147u.pdf Uchwała o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128
29.04.2016 r. 142u.pdf Uchwała z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
20.04.2016 r. 146uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
20.04.2016 r. 146uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
20.04.2016 r. 148uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach
20.04.2016 r. 116uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw
20.04.2016 r. 120uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
14.04.2016 r. 136uch.pdf Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego
14.04.2016 r. 117uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
14.04.2016 r. 124u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
7.04.2016 r. 119.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw
7.04.2016 r. 106.pdf Uchwała w sprawie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych
7.04.2016 r. 118.pdf Uchwała w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito