Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
15.11.2016 r. 318uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
4.11.2016 r. 297uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
4.11.2016 r. 295uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
4.11.2016 r. 296uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
4.11.2016 r. 310uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
4.11.2016 r. 293uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
4.11.2016 r. 312uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
4.11.2016 r. 313uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
4.11.2016 r. 165uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego
4.11.2016 r. 221uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia
4.11.2016 r. 198uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera
4.11.2016 r. 176uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki
4.11.2016 r. 279uch.pdf Uchwała Senatu w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza
21.10.2016 r. 298uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
21.10.2016 r. 299uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
21.10.2016 r. 294uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
21.10.2016 r. 261uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
21.10.2016 r. 289uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM(2016)270
21.10.2016 r. 284uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy
21.10.2016 r. 283uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.
21.10.2016 r. 282uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
21.10.2016 r. 302uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
6.10.2016 r. 292uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.
6.10.2016 r. 291uch.pdf Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
6.10.2016 r. 290uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
6.10.2016 r. 273uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw
6.10.2016 r. 275uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
6.10.2016 r. 269uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
22.09.2016 r. 059uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
22.09.2016 r. 280uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito