Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
15.11.2017 r. 656u.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
15.11.2017 r. 612u.pdf Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana
15.11.2017 r. 624u.pdf Uchwała w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939
15.11.2017 r. 542u.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
15.11.2017 r. 639u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.
15.11.2017 r. 638u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.
15.11.2017 r. 636u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
15.11.2017 r. 507u.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
15.11.2017 r. 631u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
15.11.2017 r. 641u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
15.11.2017 r. 633u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
15.11.2017 r. 635u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
15.11.2017 r. 632u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności
15.11.2017 r. 642u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
15.11.2017 r. 646u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
15.11.2017 r. 650u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
15.11.2017 r. 648u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
15.11.2017 r. 628u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
15.11.2017 r. 627u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
15.11.2017 r. 645u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
15.11.2017 r. 644u.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017
10.11.2017 r. 480u.pdf Uchwała sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
10.11.2017 r. 559u.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
10.11.2017 r. 630uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
10.11.2017 r. 634uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
10.11.2017 r. 625uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
10.11.2017 r. 626uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
10.11.2017 r. 637uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
10.11.2017 r. 619uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
10.11.2017 r. 616uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017”
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito