Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
22.07.2017 r. 567uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym
19.07.2017 r. 468uch.pdf Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
19.07.2017 r. 463uch.pdf Uchwała w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
19.07.2017 r. 565uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Prawo wodne
19.07.2017 r. 551uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
19.07.2017 r. 522uch.pdf Uchwała w sprawie w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
19.07.2017 r. 539uch.pdf Uchwała w setną rocznicę utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego
19.07.2017 r. 523uch.pdf Uchwała w sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937–1938
19.07.2017 r. 564uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 563uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 562uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 547uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
15.07.2017 r. 545uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
15.07.2017 r. 550uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 553uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
15.07.2017 r. 552uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 546uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
15.07.2017 r. 548uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
15.07.2017 r. 555uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
15.07.2017 r. 556uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 554uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
15.07.2017 r. 557uch.pdf Uchwała o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
15.07.2017 r. 558uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 538uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 533uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 535uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 537uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
12.07.2017 r. 549uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
29.06.2017 r. 409uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
29.06.2017 r. 534uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito