Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
27.07.2017 r. 569uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym
27.07.2017 r. 576uch.pdf Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278.
27.07.2017 r. 573uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
27.07.2017 r. 570uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
27.07.2017 r. 574uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
27.07.2017 r. 568uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
27.07.2017 r. 572uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
27.07.2017 r. 571uch.pdf Uchwała o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.
22.07.2017 r. 567uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym
19.07.2017 r. 468uch.pdf Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
19.07.2017 r. 463uch.pdf Uchwała w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
19.07.2017 r. 565uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy – Prawo wodne
19.07.2017 r. 551uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
19.07.2017 r. 522uch.pdf Uchwała w sprawie w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
19.07.2017 r. 539uch.pdf Uchwała w setną rocznicę utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego
19.07.2017 r. 523uch.pdf Uchwała w sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937–1938
19.07.2017 r. 564uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 563uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 562uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 547uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
15.07.2017 r. 545uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
15.07.2017 r. 550uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 553uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
15.07.2017 r. 552uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 546uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
15.07.2017 r. 548uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
15.07.2017 r. 555uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
15.07.2017 r. 556uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
15.07.2017 r. 554uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
15.07.2017 r. 557uch.pdf Uchwała o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito