Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Uchwały

data pliki Uchwała
21.12.2017 r. 696uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
21.12.2017 r. 689uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
21.12.2017 r. 690uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
21.12.2017 r. 691uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
21.12.2017 r. 695uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
21.12.2017 r. 681uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
21.12.2017 r. 693uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
21.12.2017 r. 683uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
21.12.2017 r. 680uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o Służbie Ochrony Państwa
21.12.2017 r. 694uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
21.12.2017 r. 678uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
21.12.2017 r. 697uch.pdf Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury
21.12.2017 r. 698uch.pdf Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury
21.12.2017 r. 699uch.pdf Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich
21.12.2017 r. 674uch.pdf Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
21.12.2017 r. 692uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
21.12.2017 r. 677uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
21.12.2017 r. 682uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
21.12.2017 r. 577uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
21.12.2017 r. 560uch.pdf Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
20.12.2017 r. 687uch.pdf Uchwała ustanawiająca rok 2018 Rokiem Harcerstwa
15.12.2017 r. 672uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
15.12.2017 r. 668uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
15.12.2017 r. 679uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
15.12.2017 r. 658uch.pdf Uchwała w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej
15.12.2017 r. 659uch.pdf Uchwała w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego
15.12.2017 r. 684uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego
15.12.2017 r. 669uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
15.12.2017 r. 673uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody
15.12.2017 r. 667uch.pdf Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito