Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

ustawy uchwalone przez Sejm

Nr druku Ustawa
313 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
312 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
311 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
310 Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
309 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
308 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
307 Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
306 Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
305 Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
304 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
303 Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
302 Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
299 Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
298 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym
297 Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
296 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
295 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
294 Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
293 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
292 Ustawa o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.
290 Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
284 Ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy
283 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.
282 Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
281 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
276 Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
275 Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
274 Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
273 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw
270 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito