Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
338 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
337 Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
336 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
335 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
334 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
333 Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r.
332 Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
331 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
330 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
329 Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
328 Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
327 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
323 Ustawa o zmianie ustawy o paszach
322 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
321 Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
320 Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
319 Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
318 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
317 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
316 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach
315 Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
313 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
312 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
311 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
310 Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
309 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
308 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
307 Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
306 Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
305 Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito