Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
428 Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
427 Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
426 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
425 Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
423 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
422 Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa
421 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
420 Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
419 Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
418 Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
417 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
416 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
415 Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
414 Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
413 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
412 Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
411 Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
409 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
408 Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw
407 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
406 Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
405 Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
404-popr Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
403 Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
402 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
401 Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
398 Ustawa budżetowa na rok 2017
397 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
396 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
395 Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito