Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
594 Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
593 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
592 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.
591 Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.
590 Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
589 Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
588 Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
587 Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
586 Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
585 Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”
584 Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
583 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
582 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
577 Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
574 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości
573 Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
572 Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
571 Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.
570 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
569 Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym
568 Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
567 Ustawa o Sądzie Najwyższym
566 Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
565 Ustawa – Prawo wodne
564 Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
563 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
562 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
560 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
559 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
558 Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito