Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
583 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
582 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
577 Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
574 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości
573 Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
572 Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
571 Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.
570 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
569 Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym
568 Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
567 Ustawa o Sądzie Najwyższym
566 Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
565 Ustawa – Prawo wodne
564 Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
563 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
562 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
560 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
559 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
558 Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
557 Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
556 Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw
555 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
554 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
553 Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
552 Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
551 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze
550 Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
549 Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowymoraz niektórych innych ustaw
548 Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
547 Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito