Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
670 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
669 Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
668 Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
667 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
666 Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
665 Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw
664 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
663 Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
662 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
661 Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
660 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
654 Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
653 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
652 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
651 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
650 Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
649 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw
648 Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
647 Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa
646 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
645 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
644 Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017
642 Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
641 Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
640 Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
639 Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.
638 Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.
637 Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
636 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
635 Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito