Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Proces legislacyjny w Senacie

Nr druku Tytuł
56 Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne
55 Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
54 Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
53 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
52 Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
50 Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
49 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
48 Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
47 Projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
46 Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
45 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
43 Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
39 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
38 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
37 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
36 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
35 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
34 Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
33 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
32 Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
31 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
30 Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
29 Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
26 Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
19 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
18 Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
15 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito