Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Wyrok TK  z dnia 13 października 2015 r.

Sygn. akt P 3/14.

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- obniżyć wysokość opłaty stałej do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przy czym za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób odrębną opłatę pobiera się od każdej izby,

- ustanowić zaliczkę, wszczęcie egzekucji może być uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela zaliczki na poczet opłaty stałej. Nieuiszczenie zaliczki na poczet opłaty, w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, będzie powodować zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności. Wysokość zaliczki określona została na poziomie 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,

- obniżyć wysokość opłaty za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie, w przypadkach innych niż wymienione w art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji do wysokości 15% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito