Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy uchwałodawcze

123
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
31 410 Projekt uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017.02.08
druk senacki nr 410

czytanie: 1 2 3

KU, KKSP, KSTAP
2017-02-21
druk senacki nr 410 S

36 pos.

2017.03.03

36 pos.

2017.03.03
uchwała
 

32 399 Projekt uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

2017.01.11
druk senacki nr 399

czytanie: 1 2 3
33 370 Projekt uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

2016.12.07

druk senacki nr 370

czytanie: 1 2 3

KU
2016.12.12
druk senacki nr 370 S

32 pos.

2016.12.13

33 pos.

2016.12.13
uchwała

34 368 Projekt uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”

2016.12.01
druk senacki nr 368

czytanie: 1 2 3
35 367 Projekt uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

2016.11.29
druk senacki nr 367

czytanie: 1 2 3
36 339 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.11.16
druk senacki nr 339

Projekt dostosowuje Regulamin Senatu do zmian jakie wprowadziła ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez wskazanie trybu udzielania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Senatu. Ponadto projekt odnosi się do uregulowań ustawy o Radzie Mediów Narodowych, które wskazują Senat jako organ, któremu Rada przedstawia corocznie do 31 marca informacje o swojej działalności.

czytanie: 1 2 3

32 pos.

2016.12.13
 

32 pos.

2016.12.13
uchwała

37 326 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

2016-11-03

druk senacki nr 326

czytanie: 1 2 3

KU
2016.11.28
druk senacki nr 326 S

33 pos.

2016.12.20

33 pos.

2016.12.20
uchwała

38 325 Projekt uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

2016-11-03

druk senacki nr 325

 

czytanie: 1 2 3

KU
2016.11.28
druk senacki nr 325 S

33 pos.

2016.12.20

33 pos.

2016.12.20
uchwała

39 324 Projekt uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

2016-11-04

druk senacki nr 324

czytanie: 1 2 3
40 289 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM(2016)270

2016.09.29
druk senacki nr 289

czytanie: 1 2

KPCPP, KU
2016.10.19
druk senacki nr 289 S

28 pos.

2016.10.21
opinia
 

41 279 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza

2016-09-21

druk senacki nr 279

Termin rozpatrzenia  2016.10.31

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 279 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

42 272 Projekt apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

2016.09.09

druk senacki nr 272

czytanie: 1 2 3

KPCPP, KSZUE ,KU
2016.10.05
druk senacki nr 272 S

28 pos.

2016.10.21

Senat w dniu 21 października 2016 r. odrzucił projekt apelu i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

43 271 Projekt uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

2016.09.05
druk senacki nr 271

czytanie: 1 2 3

KU
2016.09.20
druk senacki nr 271 S

26 pos.

2016.09.21

26 pos.

2016.09.22
uchwała

44 262 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

2016.07.22
druk senacki nr 262

czytanie: 1 2 3

KU, KSEP
2016.08.02
druk  senacki nr 262 S

24 pos.

2016-08-03

24 pos.

2016-08-04

Uchwała

45 245 Projekt uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

2016.07.08
druk senacki nr 245

czytanie: 1 2 3

KU
2016.07.20
druk senacki nr 245 S

24 pos.

2016-08-04

24 pos.

2016-08-04

Uchwała

46 237 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana

2016.07.07
druk senacki nr 237

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 237 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

Senat odrzucił projekt uchwały i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

47 236 Projekt uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

2016.07.06
druk senacki nr 236

czytanie: 1 2 3
48 221 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

2016.06.29
druk senacki nr 221

 

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 221 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

Uchwała

49 220 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.06.28
druk senacki nr 220

Zaproponowane zmiany odnoszą się do trybu postępowania z projektami uchwał dotyczącymi ustanowienia roku rokiem osoby albo wydarzenia oraz projektami uchwał związanymi z przypadającą rocznicą. W myśl proponowanych zmian projekty uchwał w sprawie ustanowienia roku rokiem osoby albo wydarzenia będą mogły być wniesione do dnia 30 września poprzedniego roku wraz z planowanym ramowym programem obchodów. Sprawozdanie w sprawie takiej uchwały będzie przedstawiane do dnia 31 października. Senat będzie mógł podjąć maksymalnie pięć uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyć uchwał związanych z przypadającą w danym roku rocznicą.

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2016.07.05
druk senacki nr 220 S

22 pos.

2016.07.06

22 pos.

2016.07.07
uchwała

50 218 Projekt uchwały wzywającej Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prokuratora Generalnego do wyeliminowania z obrotu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej umów kredytowych indeksowanych w walucie obcej lub denominowanych w walucie obcej, zawierających w swojej treści niedozwolone klauzule umowne

2016.06.17
druk nr 218

Materiały i opinie:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Rzecznik Finansowy
Komisja Nadzoru Finansowego
Prokurator Generalny
Prezes Narodowego Banku Polskiego

Minister Finansów
Kancelaria Prezydenta

51 199 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.06.09
druk senacki nr 199

Celem nowelizacji jest zmiana sposobu wyznaczania przez Marszałka Senatu terminu na składanie wniosków w sprawie powołania członków Kolegium IPN pierwszej kadencji.

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2016.06.15
druk senacki nr 199 S

20 pos.

2016.06.19

20 pos.

2016.06.16
uchwała

52 198 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera

2016.06.09
druk senacki nr 198

 

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 198 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

53 197 Projekt uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

2016.06.09
druk senacki nr 197

czytanie: 1 2 3

KU
2016.06.29
druk numer 197 S

22 pos.

2016.07.07
uchwała
 

54 196 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
czytanie: 1 2 3

KSEP, KU
2016.07.05
1druk senacki nr 196 S

22 pos.

2016.07.06

22 pos.

2016.07.07
uchwała

55 176 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

2016.05.19
druk senacki nr 176

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk nr 176 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

56 175 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku

2016.05.11
druk nr 175

czytanie: 1 2 3

KU
2016.05.31
2016.06.07
druk nr 175 S

19 pos.

2016.06.09

19 pos.

2016.06.09
uchwała

57 165 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego

2016.04.29
druk nr 165

 

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk nr 165 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

58 153 Projekt uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego

2016-04-20

Druk nr 153

czytanie: 1 2 3

KU

2016-04-28
druk nr 153 S

16 pos.

2016.04.29

16 pos.

2016.04.29
uchwała

59 151 Projekt uchwały w sprawie poszanowania kompromisu wypracowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

2016.04.13
druk nr 151

60 147 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128.

2016.04.13
druk nr 147

czytanie: 1 2 3

KSZUE, KGNI, KRPSS

2016-04-27

Druk nr 147 S

16 pos.

2016.04.29

16 pos.

2016.04.29
opinia

123
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito