Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Tematy posiedzeń Senatu IX kadencji

1. Pos. 12-13.11.2015 - wybór Marszałka Senatu (druk nr 1)
1. Pos. 12-13.11.2015 - wybór wicemarszałków Senatu (druki nr 2, 3, 4, 5)
1. Pos. 12-13.11.2015 - wybór Sekretarzy Senatu (druk nr 6)
1. Pos. 12-13.11.2015 - zmiana Regulaminu Senatu (druk nr 7)
1. Pos. 12-13.11.2015 - powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (druk nr 8)
1. Pos. 12-13.11.2015 - wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (druk nr 9)
1. Pos. 12-13.11.2015 -  powołanie stałych komisji senackich (druk nr 10)
1. Pos. 12-13.11.2015 - wybór przewodniczących stałych komisji senackich (druk nr 11)
2 .Pos. 18, 19 i 20.11.2015 - drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim (druk nr 14)
2 .Pos. 18, 19 i 20.11.2015 - drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich (druk nr 12)
2 .Pos. 18, 19 i 20.11.2015 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii  Międzyparlamentarnej (druk nr 13)
2 .Pos. 18, 19 i 20.11.2015 - ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 15)
2 .Pos. 18, 19 i 20.11.2015 - ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 18)
2 .Pos. 18, 19 i 20.11.2015 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 16, druk nr 17)
3. Pos.  26.11.2015 - ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)
3. Pos.  26.11.2015 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 20)
4. Pos.  10.12.2015 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 24)
4. Pos.  10.12.2015 - wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury (druk nr 23)
4. Pos.  10.12.2015 - wybór przewodniczącego Komisji Ustawodawczej (druk nr 25)
5. Pos.  17-18.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 29)
5. Pos.  17-18.12.2015 -ustawa  o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk  nr 30)
5. Pos.  17-18.12.2015 - ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)
5. Pos.  17-18.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 26)
5. Pos.  17-18.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 32)
5. Pos.  17-18.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 33)
5. Pos.  17-18.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 34)
5. Pos.  17-18.12.2015 -ustawa  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 39)
5. Pos.  17-18.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 35)
5. Pos.  17-18.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 38)
5. Pos.  17-18.12.2015 - wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa (druk nr 22, 28)
5. Pos.  17-18.12.2015 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza (druk nr 21)
5. Pos.  17-18.12.2015 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (druk nr 41)
5. Pos.  17-18.12.2015  - drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (druk nr 42)
5. Pos.  17-18.12.2015 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 40)
6. Pos.  22-24.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 37)
6. Pos.  22-24.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania (druk nr 36)
6. Pos.  22-24.12.2015 - ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (druk nr 43)
6. Pos.  22-24.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 50)
6. Pos.  22-24.12.2015 -  ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 48)
6. Pos.  22-24.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 49)
6. Pos.  22-24.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)
6. Pos.  22-24.12.2015 - ustawa  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (druk nr 56)
6. Pos.  22-24.12.2015 - ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk nr 52)
6. Pos.  22-24.12.2015  - ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (druk nr 57)
6. Pos.  22-24.12.2015 -  ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 53)
6. Pos.  22-24.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 54)
6. Pos.  22-24.12.2015  - ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 58)
7. Pos.  30-31.12.2015 - ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 63)
7. Pos.  30-31.12.2015 -  ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 62)
7. Pos.  30-31.12.2015 - ustawa  o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65)
7. Pos.  30-31.12.2015 - ustawa  o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 66)
8. Pos.  13.01.2016 - powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej (druk nr 61)
8. Pos. 13.01.2016 - złożenie przysięgi przez powołanych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej
8. Pos. 13.01.2016 - wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna (druk nr 51)
8. Pos. 13.01.2016 -ustawa o zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 64)
9. Pos. 28, 29 i 30.01.2016 - ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 71)
9. Pos. 28, 29 i 30.01.2016 - ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk nr 70)
9. Pos. 28, 29 i 30.01.2016  - ustawa  o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 69)
9. Pos. 28, 29 i 30.01.2016 - drugie czytanie projektu uchwały Annus Domini MMXVI – Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski (druk nr 60)
9. Pos. 28, 29 i 30.01.2016 - ustawa Prawo o prokuraturze (druk nr 74)
9. Pos. 28, 29 i 30.01.2016  - ustawa  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (druk nr 75)
9. Pos. 28, 29 i 30.01.2016  - ustawa  o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (druk nr 85)
9. Pos. 28, 29 i 30.01.2016 - ustawa o zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 68)
10. Pos. 12.02.2016 - ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 86)
10. Pos. 12.02.2016 - ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 87)
11. Pos. 17,18 i 19.02.2016 - drugie czytanie  projektu uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów (druk nr 80)
11. Pos. 17,18 i 19.02.2016 - ustawa budżetowa na rok 2016 (druk nr 76)
11. Pos. 17,18 i 19.02.2016 - ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 78)
11. Pos. 17,18 i 19.02.2016  - ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druk nr 77)
11. Pos. 17,18 i 19.02.2016 - drugie czytanie  projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 83)
11. Pos. 17,18 i 19.02.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 47)
11. Pos. 17,18 i 19.02.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej (druk nr 79pop)
11. Pos. 17,18 i 19.02.2016 - drugie czytanie  projektu uchwały w 170. rocznicę Powstania Chochołowskiego (druk nr 90)
12. Pos. 9 i 10.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 89)
12. Pos. 9 i 10.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 88)
12. Pos. 9 i 10.03.2016 - informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 67)
12. Pos. 9 i 10.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk nr 93)
12. Pos. 9 i 10.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (dru nr 98)
12. Pos. 9 i 10.03.2016 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 96)
13. Pos. 16, 17 i 18.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 105)
13. Pos. 16, 17 i 18.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104)
13. Pos. 16, 17 i 18.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 92)
13. Pos. 16, 17 i 18.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 94)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (druk nr 102)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 -  ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 101)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 46)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 45)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 73)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 -  drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu (druk nr 108)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 - ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 112)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 - ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (druk nr 111)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 -  ustawa o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 113)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 - drugie czytanie projektu uchwaływ sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko – deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy oraz członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (druk nr 114)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 110)
13. Pos.16, 17 i 18.03.2016 - ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (druk nr 115)
14. Pos. 6 i 7.04.2016 - ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100)
14. Pos. 6 i 7.04.2016 - ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 106)
14. Pos. 6 i 7.04.2016  - ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. (druk nr 103)
14. Pos. 6 i 7.04.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131)
14. Pos. 6 i 7.04.2016  - drugie czytanie projektu uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich (druk nr 84)
14. Pos. 6 i 7.04.2016 - ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk nr 118)
14. Pos. 6 i 7.04.2016 -  ustawa o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119)
14. Pos. 6 i 7.04.2016 - wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana (druk nr 97)
14. Pos. 6 i 7.04.2016 - informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu
14. Pos. 6 i 7.04.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w 1050. rocznicę Chrztu Polski (druk nr 134)
14. Pos. 6 i 7.04.2016 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 133)
15. Pos. 13 i 20.04.2016 - ustawa  o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 124)
15. Pos. 13 i 20.04.2016  - ustawa  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 120)
15. Pos. 13 i 20.04.2016  - ustawa  o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 117)
15. Pos. 13 i 20.04.2016  - ustawa  o  zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 116)
15. Pos. 13 i 20.04.2016  - ustawa  o  zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121)
15. Pos. 13 i 20.04.2016  - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego (druk nr 136)
15. Pos. 13 i 20.04.2016  - ustawa o zmianie ustawy o lasach (druk nr 148)
15. Pos. 13 i 20.04.2016  - ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 146)
16. Pos. 13 i 20.04.2016 - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019
16. Pos. 13 i 20.04.2016  - ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  (druk nr 143)
16. Pos. 13 i 20.04.2016  - ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druk nr 129)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (druk nr 126)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 132)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 125)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. (druk nr 127)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. (druk nr 128)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM(2016)128 (druk nr 147)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - drugie czytanie projektu uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (druk nr 142)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 137)
16. Pos.13 i 20.04.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego (druk nr 153)
17. Pos.11 i 12.05.2016 - ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 144)
17. Pos.11 i 12.05.2016 - ustawa o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 150)
17. Pos.11 i 12.05.2016 - ustawa o  zmianie  ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 149)
17. Pos.11 i 12.05.2016 - ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego
w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. (druk nr 145)
17. Pos.11 i 12.05.2016 - ustawa o  zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk nr 164)
17. Pos.11 i 12.05.2016 - ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 161)
17. Pos.11 i 12.05.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (druk nr 138)
18. Pos.18 i 19.05.2016 - ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 163)
18. Pos.18 i 19.05.2016 - ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 158)
18. Pos.18 i 19.05.2016 - ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych (druk nr 159)
18. Pos.18 i 19.05.2016 - ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk nr 162)
18. Pos.18 i 19.05.2016 - ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej (druk nr 160)
18. Pos.18 i 19.05.2016 - ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 173)
18. Pos.18 i 19.05.2016 - ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 172)
18. Pos.18 i 19.05.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 123)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 183)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o  Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (druk nr 180)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o  zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 174)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 169)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 171)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 186)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o  efektywności energetycznej (druk nr 184)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o  zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 178)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 179)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 181)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (druk nr 177)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (druk nr 192)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 109)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku (druk nr 175)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 -  sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. (druk nr 167)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 193)
19. Pos. 8 i 9.06.2016 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 191)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego (druk nr 81)

20. Pos. 15 i 16.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 185)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk nr 182)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - ustawa o działaniach antyterrorystycznych (druk nr 203)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - ustawa o  zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 200)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 194)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 204)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej (druk nr 205)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 (druk nr 135)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (druk nr 166)
20. Pos. 15 i 16.06.2016 - drugie czytanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 199)
21. Pos. 23, 24 i 29.06.2016 - ustawa o Radzie Mediów Narodowych (druk nr 211)
21. Pos. 23, 24 i 29.06.2016  - powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 210)
21. Pos. 23, 24 i 29.06.2016 - ustawa o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 201)
21. Pos. 23, 24 i 29.06.2016 - ustawa o  zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215)
22. Pos. 6 i 7.07.2016  - ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 214)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 213)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (druk nr 195)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 212)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 216)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 72)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 122)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 152)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej (druk nr 196)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian (druk nr 197)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 220)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego (druk nr 207)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 -  ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 202)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 156)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 (druk nr 236)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - wyrażenie zgody na odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (druk nr 243)
22. Pos. 6 i 7.07.2016 - zmiana w składzie komisji senackiej (druk nr 223)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr  242)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ratyfikacja Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry (druk nr  234)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr  240)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych(druk nr  227)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk nr  230)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych(druk nr  229)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - Prawo energetyczne(druk nr  246)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr  253)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece(druk nr  233)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej(druk nr  239)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego(druk nr  226)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr  232)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej druk nr  232)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr  238)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - o zmianie ustawy o sporcie http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/7951/druk/235.pdf">druk nr  )
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - o zmianie ustawy o sporcie druk nr  241)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku (druk nr  139)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji(druk nr  222)
23. Pos. 20, 21 i 22.07.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych druk nr  59)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (druk nr 260)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 255)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 257)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 249)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 256)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015 (druk nr 168)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 570)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druk nr 248)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (druk nr 225)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 251)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk nr 252)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 259)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 250)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 247)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego (druk nr 245)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - drugie czytanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej (druk nr 262)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 141)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2015 roku petycji (druk nr 219)
24. Pos. 3 i 4.08.2016 - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia, programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020 (druk nr 264)

25. Pos. 9.09.2016 - ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 270)
25. Pos. 9.09.2016 - ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 268)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 224)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 274)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 276)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 187)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej (druk nr 271)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 roku (druk nr 140)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (druk nr 277)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - ustawa ozmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 281)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 59)
26. Pos. 21 i 22.09.2016 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 278druk nr 280)
27. Pos. 5, 6 i 18.10.2016  - ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 269)
27. Pos. 5, 6 i 18.10.2016  - ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 275)
27. Pos. 5, 6 i 18.10.2016  - ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 273)
27. Pos. 5, 6 i 18.10.2016  - ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 290)
27. Pos. 5, 6 i 18.10.2016  - odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej (druk nr 291)
27. Pos. 5, 6 i 18.10.2016  - ustawa o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. (druk nr 292)
27. Pos. 5, 6 i 18.10.2016  - informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku(druk nr 157)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 282)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. (druk nr 283)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (druk nr 284)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM(2016)270 (druk nr 289)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 261)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - drugie czytanie projektu apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa (druk nr 272)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 294)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 299)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2015 roku (druk nr 190)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 265)
28. Pos.19,20 i 21.10.2016 - informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 298)
28. Pos. 19, 20 i 21.10.2016 - ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 302)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 310)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - ustawa  o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 312)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - ustawa -  Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 313)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 293)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 295)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 296)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. (druk nr 297)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego (druk nr 165)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki (druk nr 176)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera (druk nr 198)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia (druk nr 221)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana (druk nr 237)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza (druk nr 279)
29. Pos.  3 i 4.11.2016 - ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (druk nr 315)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 318)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 311)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o  statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 321)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( druk nr 306)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o  zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 307)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 303)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 320)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o paszach (druk nr 323)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 304)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 308)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 305)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. (druk nr 309)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - ustawa o  zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (druk nr 316)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 189)
30. Pos.  15, 16 i 17.11.2016 - powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej (druk nr 314)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 327)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 317)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 330)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 322)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (druk nr 319
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 338)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 337)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 335)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 328)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 329)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 244)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - drugie czytanie  projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (druk nr 324)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 332)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (druk nr 334)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o  zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 331)
.2016 - ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 342)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. (druk nr 333)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o  zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 345)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa  o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 346)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa  o  zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 347)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa  o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk nr 344)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa  o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (druk nr 352)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa  o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 353)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa  o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 348)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - zmiany w składzie komisji senackich (druk nr 343)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (druk nr 356)
31. Pos. 28,29,30.11 oraz 1 i 2.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 355)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 357)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 358)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 364)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa wyposażeniu morskim (druk nr 359)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (druk nr 360)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 361)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk nr 363)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 365)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016- ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (druk nr 362)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. (druk nr 349)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.(druk nr 350)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 107)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 339)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - drugie  czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego (druk nr 326)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - drugie  czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej (druk nr 325)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (druk nr 370)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - drugie czytanie  projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku” (druk nr 368)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu (druk nr 367)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 374)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 380)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o  ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (druk nr 381)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (druk nr 382)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 383)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa – Prawo oświatowe (druk nr 375)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 376)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 389)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 377)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o  zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 378)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk nr 379)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 390)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 391)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 394)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (druk nr 397)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 384)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - ustawa o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu (druk nr 392)
32. Pos. 13,14,15,16, 20 i 21.12.2016 - zmiana w składzie komisji senackiej (druk nr 373)
33. Pos. 11.01.2017 - ustawa budżetowa na rok 2017 (druk nr 398)
33. Pos. 11.01.2017 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 386)
33. Pos. 11.01.2017 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 396)
33. Pos. 11.01.2017 - ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 395)
33. Pos. 11.01.2017 - ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 387)
33. Pos. 11.01.2017 - ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. (druk nr 385)
33. Pos. 11.01.2017 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 286)
33. Pos. 11.01.2017 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 288)
33. Pos. 11.01.2017 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 287)
34. Pos. 01.02.2017 - ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 402)
34. Pos. 01.02.2017 - ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  o spółkach publicznych (druk nr 403)
34. Pos. 01.02.2017 - ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 405)
34. Pos. 01.02.2017 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 407)
34. Pos. 01.02.2017 - drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 393)
34. Pos. 01.02.2017 - drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji (druk nr 399)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druk nr 404)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 406)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 417)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 418)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 419)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - ustawa o  zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 415)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 423)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - ustawa  o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk nr 413)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 400)
35. Pos. 21,22 i 24.02.2017 - ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 425)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - ustawa  o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 416)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 422)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - ustawa  o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 421)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - ustawa  o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - ustawa  o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 412)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - ustawa  o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 414)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - ustawa  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druk nr 432)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 420)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druk nr 429)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 410)
36. Pos. 2 i 3.03.2017 - program prac Komisji Europejskiej na rok 2017 (druk nr 424)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druk nr 434)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 433)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 435)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 436)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 426)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 444)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 440)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 430)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 431)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 427)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druk nr 428)
37. Pos. 15 i 16.03.2017 - drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 371)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 443)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 439)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 442)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 441)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 455)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 456)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 460)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druk nr 457)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 459)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - ustawa o zmianie ustawy  o bezpieczeństwie imprez masowych (druk nr 458)
38. Pos. 29 i 30.03.2017 - drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (druk nr 448)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito