Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

51. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

5, 6 i 7 grudnia 2017 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3

 

1.
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 5 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1973do druku nr 1973do druku nr 197319911991 A
Druki senackie: 661661 A661 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 661uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1973, do druku nr 1973,  1991, 1991-A
druki senackie nr 661, 661A, 661 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

 

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W ustawie przewidziano m.in. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie), zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW (w najbliższych latach będzie to gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów).

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., a częściowo z dniem 1 stycznia 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2017 r. (wtorek).

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 29 listopada 2017 r.
Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 5 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 661 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 1864do druku 1864do druku 186419621962 A
Druki senackie: 653653 A653 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 653uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1864, do druku nr 1864, 1962, 1962 – A

druki senackie nr 653, 653 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa dotyczy wprowadzenia nowego narzędzia, tj. mechanizmu podzielonej płatności w celu uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobiegania unikania płacenia podatku.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r., a częściowo po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 653 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

3.
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 1781do druku 1781do druku 17811985
Druki senackie: 652652 A652 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 652uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.

druki sejmowe nr 1781, do druku nr 1781, 1985

druki senackie nr 652, 652 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz dystrybucji reasekuracji.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2018 r., a częściowo:z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z dniem 1 stycznia 2018 r. lub 3 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 652 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1964do druku 19642007
Druki senackie: 666666 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 666uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

druki sejmowe nr 1964, do druku 1964, 2007

druki senackie nr 666, 666 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Nowelizacja zmienia te przepisy ustawy, na mocy których od 1 stycznia 2018 r. miała zostać utworzona jednostka organizacyjna pod nazwą Centrum Informatyki KAS podległe Szefowi KAS. Zadaniem tej jednostki miało być dostarczanie usług informatycznych jednostkom organizacyjnym KAS. Nowelizacja zmierza do tego aby zadanie to zostało przejęte przez obecnie istniejącą jednostkę budżetową Ministerstwa Finansów – Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF).

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., a częściowo z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 666 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki senackie: 665665 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 665uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1965, do druku nr 1965, 2006

druki senackie nr 665, 665 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa ma na celu stworzenie ram prawnych dla realizacji projektów strategicznych przewidzianych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na mocy ustawy
w istniejącym Banku Gospodarstwa Krajowego ma zostać utworzony Krajowy Fundusz Gwarancyjny, który w większym stopniu, w porównaniu do innych instrumentów, ma zmobilizować prywatne środki na cele rozwojowe. Reforma ma objąć dotychczasowy system wykorzystania instrumentów gwarancyjnych - zamiast programu udzielania gwarancji de minimis odnawialnego kolejnymi rozporządzeniami ministra finansów, rząd proponuje utworzenie systemu zapewniającego przedsiębiorcom trwały i stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 665 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 19302005
Druki senackie: 664664 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 664uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki sejmowe nr 1930, 2005

druki senackie nr 664, 664 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa wprowadza regulację umożliwiającą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów. Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli publicznej, poprzez weryfikowanie czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków przez największe podmioty

.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 664 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

7.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki senackie: 670670 A670 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 670uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018.

druki sejmowe nr 1945, do druku 1945, 2044

druki senackie nr  670, 670 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie prawidłowej realizacji ustawy budżetowej na następny rok. Ustawa zmienia m. in. przepisy związane ze świadczeniami oraz wynagrodzeniami dla nauczycieli, pracowników uczelni publicznych oraz pracowników sektora finansów publicznych.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada  2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 listopada 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 670 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 197619931993 A
Druki senackie: 660660 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 660uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 1976, 1993, 1993-A

druki senackie nr 660, 660 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa ma na celu poszerzenie dostępu do świadczeń gwarantowanych – świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej, na które czas oczekiwania jest szczególnie długi. Inne zakresy świadczeń, na które dodatkowe środki zostaną skierowane – to przede wszystkim te, które wynikają z analizy zmieniającej się sytuacji zdrowotnej społeczeństwa określonej w mapach potrzeb zdrowotnych, a także te związane z zapewnieniem szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 29 listopada 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 660 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

MniejszośćKomisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Sprawozdawcą wniosku mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tomasz Grodzki.

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1814do druku 18141883
Druki senackie: 649649 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 649uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1814, do druku nr 1814, 1883

druki senackie nr 649, 649 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa ma na celu rozwiązanie problemu dotyczącego pokrywania kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 649 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

10.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1891do druku 189119411941 A
Druki senackie: 651651 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 651uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

druki sejmowe nr 1891, do druku nr 1891, 1941, 1941-A

druki senackie nr 651, 651 A

 

Był to komisyjny projekt ustawy.

 

Ustawa ma celu dokonanie zmian w pięciu ustawach, dostosowujących terminologię do aktualnego stanu prawnego. Ma to ułatwić zrozumienie i właściwe stosowanie pojęć w obecnym otoczeniu normatywnym. Wśród zmian znajduje się m.in. usunięcie z Kodeksu pracy nieistniejących sądów wojewódzkich czy nowelizacja pojęcia „zakład leczniczy”, zawartego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2017 r. (wtorek).

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

11.
Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1970do druku 197019781978 A
Druki senackie: 647647 A647 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 647uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa.

druki sejmowe nr 1970, do druku nr 1970,  1978, 1978-A

druki senackie nr 647, 647 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu powołanie Instytutu Solidarności i Męstwa i określenie jego organizacji i zadań.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do  Komisji  Kultury i Środków Przekazu

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 647 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1835do druku 185319841984 A
Druki senackie: 654654 A654 B654 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 654uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1835, do druku nr 1835, 1984, 1984-A

druk senacki nr 654, 654 A, 654 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Ustawa ma na celu powołanie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego i wspomagające go Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Zadaniem Inspektora będzie wspomaganie ministra w sprawowaniu nadzoru m.in. nad  podległymi mu  służbami,  funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownikami zatrudnionymi w tych służbach.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,a częściowo z dniem ogłoszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na  51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 grudnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2017 r.
Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 654 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Mniejszość komisji wnos io wprowadzenie poprawek do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 listopada 2017 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 654 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 1974do druku 1974do druku 197420042004 A
Druki senackie: 663663 A663 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 663uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1974, do druku 1974, 2004, 2004-A

druki senackie nr 663, 663 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

W regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe począwszy od 2018 r. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, analogicznie jak w przypadkach ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta ma zostać również wprowadzona w odniesieniu do składek płaconych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ustawa dostosowuje również brzmienie przepisów dotyczących przekazywania składek do ZUS, w przypadku nienabycia prawa do emerytury lub renty z zaopatrzenia przez funkcjonariuszy służb mundurowych.
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.,a częściowo z dniem następującym po dniu ogłoszenia lub z dniem 1 marca 2018 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 663 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


 

14.
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 1779do druku nr 1779do druku nr 177918841884 A
Druki senackie: 662662 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 662uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1779, do druku 1779, 1884, 1884-A

druki senackie nr 662, 662 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa przewiduje rozszerzenie katalogu osób, które będą mogły zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni, o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych. Ponadto nowelizacja ma na celu ułatwienie zakładania spółdzielni przez zmniejszenie liczby założycieli z 5 osób do 3 oraz wprowadzenie nowego profilu spółdzielni socjalnej o tzw. charakterze usługowym. 

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a częściowo z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 662 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn


 

15.
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 6 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 201420252025 A
Druki senackie: 671671 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 671uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2014, 2025, 2025-A

druki senackie nr 671, 671 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

 

Nowelizacja ustawy dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie odpadów. Ustawa reguluje m.in. przewóz odpadów dzieląc je na niebezpieczne, które będą podlegać przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych oraz pozostałe podlegające przepisom ustawy o odpadach. Ponadto w ustawie przewidziano zmianę regulacji dotyczących bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 listopada 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 grudnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 listopada 2017 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 4 grudnia 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 671 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.

 

16.
Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Druki senackie: 461461 do461 S
Uchwała: 461uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 druki senackie nr 461, do druku nr 461, 461 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Czesław Ryszka.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 marca 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 października 2017 r.

 

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 461 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.

17.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Druki senackie: 579601579-601 S
Uchwała: 579-601uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie:

-  projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,

-  projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

druki senackie nr 579, 601, 579/601 S
 

Projekty uchwał zostały wniesione przez grupy senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców projektu uchwały zawartego w druku nr 579 został upoważniony senator Robert Gaweł.
Do reprezentowania wnioskodawców projektu uchwały zawartego w druku nr 601 został upoważniony senator Piotr Florek.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2017 r. skierował do Komisji Ustawodawczej projekt uchwały z druku nr 579 oraz w dniu 29 września 2017 r. projekt uchwały z druku nr 601.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 października 2017 r.

Komisja zdecydowała o łącznym rozpatrzeniu projektów uchwał i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 579/601 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

 

18.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła.
Druki senackie: 610610 S
Uchwała: 610uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

druki senackie nr 610, 610 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Czerwiński.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się w dniach 18 i 19 października 2017 r. 

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 610 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.

19.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski.
Druki senackie: 611611 S
Uchwała: 611uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski.

druki senackie nr 611, 611 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 października 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 października 2017 r.

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 611 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

20.
Ustawa o rynku mocy Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki senackie: 675675 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 675uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rynku mocy.

druki sejmowe nr 1722, do druku 1722, 2017, 2017-A

druki senackie nr  675, 675 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

 

Ustawa określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia.
 

Ustawa wchodzi w życiepo upływie14 dni od dnia ogłoszenia
 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 6 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 675 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

21.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Senat w dniu 7 grudnia 2017 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 20452086
Druki senackie: 676676 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 676uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

druki sejmowe nr 2045, 2086

druki senackie nr 676, 676 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa wprowadza zmiany w budżecie na rok 2017, które dotyczą zabezpieczenia środków na cele tj. finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych przez NFZ, realizację ustawowych zadań w obszarze gospodarki morskiej, pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradobicia, jak również przeznaczenie dodatkowych środków na zakup nieruchomości dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji  Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 7 grudnia 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 676 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Arkadiusz Grabowski

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito