Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

45. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

12, 13, 14, 18, 19 i 21 lipca 2017 r.

Obrady w dniach 14 i 21 lipca 2017 r. zakończyły się po północy.

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 4

 retransmisja 2 dnia  posiedzenia

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 4

retransmisja 4 dnia posiedzenia

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz.2

 

1.
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe: 1410do druku nr 141016001600 A
Druki senackie: 537537 A537 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 537uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

druki sejmowe nr 1410, do druku 1410, 1600, 1600-A

druki senackie nr 537, 537 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.
 

Ustawa rozszerza definicję ustawową sportu o aktywność intelektualną, której celem jest osiągniecie wyniku sportowego, co spowoduje zaliczenie do sportu takich dyscyplin jak: szachy, warcaby, brydż sportowy oraz sporty elektroniczne (e-sporty). Nowelizacja wprowadzono również możliwość przyznawania przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej stypendium sportowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. gdy niemożliwe jest osiągnięcie wyników sportowych z np. powodu kontuzji. Ponadto ustawa wprowadza zakaz sprawowania funkcji w zarządach i organach kontroli wewnętrznej polskich związków sportowych  przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL.   
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek(8) do ustawy (druk nr 537 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 12 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1630do druku 163016691669 A
Druki senackie: 549549 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 549uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1630, do druku 1630, 1669, 1669-A

druki senackie nr 549, 549 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister  Energii.
 

Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne sygnalizowane przez uczestników rynku w stosunku do obowiązującego prawa tak, aby w nowym sezonie magazynowym możliwe było utrzymywanie zapasów obowiązkowych na nowych zasadach.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 549 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

3.
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 1494do druku 1494do druku 1494do druku 149415951595 A
Druki senackie: 535535 A535 B535 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 535uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1494, do druku 1494, 1595, 1595-A

druki senackie nr 535, 535 A, 535 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu wykonanie prawa UE poprzez wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia na pracę dla cudzoziemców tj. zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenia te będą wydawane na pracę w sektorze turystycznym, ogrodnictwie i rolnictwie przez starostę na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Ponadto ustawa zmienia obecnie funkcjonującą instytucję oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, określa szczególną procedurę wydawania takich zezwoleń dla cudzoziemców przebywających za granicą, wprowadza nowe przesłanki odmowy udzielania zezwoleń na pracę oraz tworzy rejestr pracy cudzoziemców czyli spis wydanych zezwoleń i oświadczeń przez organy państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 28 czerwca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 535 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek(6) do ustawy (druk nr 535 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

 

4.
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1561do druku 1561do druku 156115941594 A
Druki senackie: 533533 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 533uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1561, do druku 1561, 1594, 1594-A

druki senackie nr 533, 533 A


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa zawiera rozwiązania, które mają wyeliminować bariery w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego zgodnie z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego. Proponuje się m. in. podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego o umiarkowanym czynszu oraz złagodzenie warunku wynajęcia 50 % lokali dla osób wychowujących co najmniej jedno dziecko.

 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 533 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 22 czerwca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 538538 A538 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 538uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1403, do druku 1403, 1403-A, 1620, 1620-A

druki senackie nr 538, 538 A


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa zwiększa kompetencje Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie kształtowania obsady personalnej terenowych organów ochrony zabytków oraz rozszerza środki nadzoru i koordynacji przysługujących naczelnemu organowi ochrony zabytków w stosunku do organów, dla których jest organem nadrzędnym. Ponadto w ustawie przewidziano udzielenie tymczasowej ochrony tym zabytkom nieruchomym, wobec których wszczęto postępowanie o wpis do rejestru zabytków.

 

Sejm uchwalił ustawę na 44. posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 538 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kobiak.

 

6.
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 159816701670 A
Druki senackie: 558558 A558 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 558uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1598, 1670, 1670-A

druki senackie nr 558, 558 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Celem ustawy jest wyłączenie stosowania części przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu w sprawie przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz w postępowaniach konkursowych w sprawie przyznania środków finansowych prowadzonych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w Narodowym Centrum Nauki.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.

7.
Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1550do druku 15501671
Druki senackie: 557557 A557 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 557uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

druki sejmowe nr 1550, do druku nr 1550, 1671

druki senackie nr 557, 557 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa likwiduje Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i w jego miejsce tworzy Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Agencja będzie realizować zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Do jej zadań należeć będzie m.in. inicjowanie międzynarodowej wymiany akademickiej, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; upowszechnianie języka polskiego poza granicami RP.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1602do druku 1602do druku 160217011701 A
Druki senackie: 554554 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 554uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki sejmowe nr 1602, do druku nr 1602, 1701, 1701-A

druki senackie nr 554, 554 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawadotyczy umożliwienia corocznego jednorazowego rozliczenia przez przedsiębiorców nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Ponadto rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 554 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1636do druku 163616951695 A
Druki senackie: 556556 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 556uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1636, 1695, 1695-A

druki senackie nr 556, 556 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Celem ustawy jest wprowadzenie usprawnień i uproszczeń w procedurach wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Proponuje się m.in. ograniczenie liczby dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinasowanie przedsięwzięcia; skrócenie terminów na rozpatrywanie środków odwoławczych; ułatwienia w rozliczaniu środków unijnych oraz utworzenie instytucji Rzecznika Funduszy Europejskich, który będzie odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów, związanych z realizacją programów operacyjnych, mających wpływ na usprawnienie systemu ich wdrażania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do :

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.
 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Sługocki.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy (druk nr 556 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

10.
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 166116681668 A
Druki senackie: 555555 A555 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 555uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

druki sejmowe nr 1661, 1668, 1668-A

druki senackie nr 555, 555 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza możliwość powoływania i odwoływania zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez wojewodów, jeżeli w ustawowym terminie nie uczynią tego zarządy województw lub rady nadzorcze wojewódzkich funduszy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Środowiska

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.
 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie do ustawy (druk nr 555 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

11.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1625do druku 1625do druku 1625do druku 162516411641 A
Druki senackie: 548548 A548 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 548uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

druki sejmowe nr 1625, do druku 1625, 1641, 1641-A

druki senackie nr 548, 548 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy realizacji rządowego Programu „Rodzina 500+” i ma na celu wyeliminowanie niepożądanych zjawisk z nim związanych, takich jak: dopasowywanie dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, w celu wyłączenia dochodu drugiego z rodziców, pobieranie świadczenia wychowawczego przez osoby, które nie zamieszkują w Polsce. Ponadto w ustawie zawarto rozwiązania, które ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dostosowują Kartę Dużej Rodziny do najnowszych rozwiązań cyfrowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do :

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.
 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 548 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1605do druku 1605do druku 16051640
Druki senackie: 546546 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 546uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 1605, do druku 1605, 1640

druki senackie nr 546, 546 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu przyspieszenie udzielanej pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku niewypłacalności pracodawcy z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy i wszelkich świadczeń przysługujących im z tego tytułu. Dla osiągnięcia tego celu zdefiniowane zostało w sposób bardziej szczegółowy pojęcie faktycznego zaprzestania działalności, przez doprecyzowanie przypadków, w których możliwa będzie wypłata zaliczek na poczet przyszłych świadczeń pracowniczych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 546 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Senat w dniu 19 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (34) do ustawy
Druki sejmowe: 162416661666 A
Druki senackie: 551551 A551 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 551uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

druki sejmowe nr 1624, 1666, 1666-A

druki senackie nr 551, 551 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroków TK poprzez uregulowanie warunków nabywania dawnych tzw. mieszkań zakładowych oraz określenie zasad rozliczeń z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego. Ponadto nowelizacja realizuje założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, polegające na eliminacji niektórych barier w budowaniu nowych mieszkań w ramach spółdzielczych praw lokatorskich.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 551 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

14.
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 1560do druku 1560do druku 156016781678 A
Druki senackie: 552552 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 552uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1560, do druku 1560, 1678, 1678-A

druki senackie nr 552, 552 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa dotyczy m.in. skatalogowania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, ujednolicenia praktyki stosowania przepisów w zakresie zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób, które wieloletnio dzierżawią lub użytkują nieruchomości publiczne; określania dochodu na potrzeby udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz zasad potwierdzania aktualności operatów szacunkowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Gaweł.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 552 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

15.
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1637do druku 163716841684 A1684 E
Druki senackie: 553553 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 553uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

druki sejmowe nr 1637, 1684, errata do druku 1684, 1684-A

druki senackie nr 553, 553 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa ma na celu umożliwienie składania wniosków o dofinasowanie wkładu własnego w przypadku, gdy limit środków przeznaczonych na dany rok wyniesie 100 % środków przeznaczonych na realizację spłaty części kredytu dla beneficjentów programu - dotychczas wnioski można było składać jeśli kwota ta osiągnie  równowartość 95% limitu.

 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do :

- Komisji Infrastruktury

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 553 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

16.
Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 164916651665 A
Druki senackie: 550550 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 550uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1649, 1665, 1665-A

druki senackie nr 550, 550 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych niezbędnych do wdrożenia nowego programu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych - tzw. programu dla szkół. Ponadto ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych mających na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego, rolnika jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw żywności. Nowelizacja wprowadza również zmiany w podziale wybranych kompetencji między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz tworzonym z dniem 1 września 2017 r. Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 550 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

17.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1562do druku 1562do druku 1562do druku 15621645
Druki senackie: 545545 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 545uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

druki sejmowe nr 1562, do druku 1562, 1645

druki senackie nr 545, 545 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Celem ustawy jest umożliwienie uiszczenia grzywny nałożonej mandatem karnym w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 545 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik

18.
Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1603do druku 16031660
Druki senackie: 547547 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 547uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.

druki sejmowe nr 1603, do druku 1603, 1660

druki senackie nr 547, 547 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa określa zasady wykonywania zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. Do zadań Agencji będzie należała: promocja polskiej gospodarki; wspieranie napływu inwestycji zagranicznych, wspieranie inwestycji polskich za granicą; dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, w tym prowadzenie portalu informacyjnego; organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych w kraju i za granicą; działalność wydawnicza. Dotychczas zadania te były wykonywane przez wydziały promocji handlu i inwestycji przy ambasadach i konsulatach RP.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45.  posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 6 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 547 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

19.
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych – Senat przyjął Informację
Druki senackie: 463463 S463 X
Uchwała: 463uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

druki senackie nr 463, 463 S
 

Informacja została przekazana w dniu 29 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 kwietnia 2017 r. skierował Informację do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazuw tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie Informacji (druk nr 463 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.

20.
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Senat przyjął Sprawozdanie
Druki senackie: 468468 S468 X
Uchwała: 468uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku.

druki senackie nr 468, 468 S
 

Sprawozdanie zostało przekazane w dniu 31 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2017 r. skierował Sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazuw tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania (druk nr 468 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

21.
Punkt skreślony z porządku obrad
22.
Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016 Senat w dniu 12 lipca 2017 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 503
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

druk senacki nr 503
 

Informacja została przekazana w dniu 27 kwietnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 4 maja 2017 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.

23.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1423do druku nr 1423do druku nr 142315551555 A
Druki senackie: 562562 A562 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 562uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1423, do druku 1423, 1555 i 1555-A

druki senackie nr 562, 562 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wprowadza nowe zasady wyboru członków KRS spośród sędziów oraz nowe zasady dokonywania przez Radę oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie.

 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 sierpnia 2017 r.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 562 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

24.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 563563 A563 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 563uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1491, do druku 1491, 1591, 1591-A

druki senackie nr 563, 563 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zmierza m.in. do: zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na obsadę stanowisk związanych z zapewnieniem właściwych warunków administracyjnych sądom powszechnym; wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów; wprowadzenia, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom oraz zasady równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami; zmian modelu wizytacji w wydziałach sądów powszechnych; zrównania wieku przejścia kobiet będących sędziami lub prokuratorami w stan spoczynku z powszechnym wiekiem emerytalnym kobiet, tj. 60 lat; wprowadzenia możliwości delegowania sędziego także do Kancelarii Prezydenta oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 563 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

25.
Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 19 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1647do druku 164717061706 A
Druki senackie: 564564 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 564uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1647, do druku 1647, 1706, 1706 – A

druki senackie nr 564, 564 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Wprowadzenie proponowanych zmian pozwoli na ujednolicenie i dostosowanie przepisów krajowych do przepisów UE, dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu certyfikacji i sankcji za nieprzestrzeganie przepisów w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). W efekcie zostaną ujednolicone obowiązki m.in. nakładane na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz systemów przeciwpożarowych (zawierających fluorowane gazy cieplarniane) oraz osób fizycznych wykonujących czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu. Do najistotniejszych zmian należą: rozszerzenie obowiązku certyfikacyjnego w odniesieniu do powiększonego katalogu urządzeń, modyfikacja obowiązku dotyczącego etykietowania, zmiana zakresu prowadzonej dokumentacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 sierpnia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 12 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 18 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 564 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.

26.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r. Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937–1938
Druki senackie: 523523 S
Uchwała: 523uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

druki senackie nr 523, 523 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senatorJan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2017 r. skierował projekt uchwały doKomisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r. 

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały(druk nr 523 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

27.
Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w setną rocznicę utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego
Druki senackie: 539539 S
Uchwała: 539uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego.

druki senackie nr 539, 539 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senatorJan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 lipca 2017 r.

Komisja wprowadziła poprawki do projektu uchwały(druk nr 539 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

28.
Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego Senat w dniu 19 lipca 2017 r. podjął uchwałę w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
Druki senackie: 522522 S
Uchwała: 522uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego.

druki senackie nr 522, 522 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jerzego Czerwińskiego.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2017 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2017 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk nr 522 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Czerwiński.

29.
Ustawa – Prawo wodne Senat w dniu 19 lipca 2017 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki senackie: 565565 A565 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 565uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo wodne.

druki sejmowe nr 1529, do druku nr 1529, 1679, 1679-A

druki senackie nr 565, 565 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.
 

Ustawa wdraża do prawa krajowego Ramową Dyrektywę Wodną i wprowadza zmiany w strukturze prawno-organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami (w miejsce Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powstanie nowy podmiot państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako właściwy w sprawach gospodarowania wodami). Głównym zadaniem Wód Polskich będzie pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych generowanych przez gospodarkę wodną, jak również ich wydatkowanie na inwestycje w gospodarce wodnej oraz utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną.
 

Sejm uchwalił ustawę na 46. posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Środowiska,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2017.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krystian Probierz.

30.
Ustawa o Sądzie Najwyższym Senat w dniu 22 lipca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. bez poprawek
Druki senackie: 567567 A567 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 567uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Sądzie Najwyższym.

druki sejmowe nr 1727, do druku 1727, 1769

druki senackie nr 567, 567 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza nowe zasady funkcjonowania i organizacji Sądu Najwyższego.
 

Sejm uchwalił ustawę na  46. posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2017 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 20 i 21 lipca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 567 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Michał Seweryński.

Mniejszość Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Sprawozdawcami mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będą:

- senator  Jan Rulewski  - wniosku o odrzucenie ustawy,

- senator Aleksander Pociej- wniosków o wprowadzenie poprawek do ustawy.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito