Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

42. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

31 maja i 1 czerwca 2017 r.

Początek posiedzenia  31 maja 2017 r. o godz. 11.00.

 

Projekt

1.
Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
Druki sejmowe: 3030 S15211521 A
Druki senackie: 506
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 30, do druku 30, 1521, 1521-A

druk senacki nr 506

Był to obywatelski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa przewiduje objęcie funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym właściwym dla pozostałych służb mundurowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Sejm uchwalił ustawę na 41.  posiedzeniu w dniu 11 maja  2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 maja  2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 czerwca 2017 r.

Marszałek Senatu w dniu 12  maja 2017 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Druki sejmowe: 1319do druku nr 13191488
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1319, do druku nr 1319, 1488

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Podstawowym celem ustawy jest optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń. Cel ten zostanie zrealizowany przez uprawnienie ministra właściwego do spraw zdrowia do dokonywania zmiany technologii medycznej, co umożliwi doprecyzowanie zawartości wykazu świadczeń gwarantowanych. Zidentyfikowane zostaną świadczenia o nieudowodnionej skuteczności klinicznej lub nieudowodnionym bezpieczeństwie, które generują bardzo wysokie koszty po stronie płatnika publicznego. Nastąpi dostosowanie zakresu poszczególnych świadczeń gwarantowanych, także przez zmianę niektórych zasad refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

Punkt ten będzie rozpatrywany pod warunkiem uchwalenia ustawy przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniach 24, 25 i 26 maja 2017 r.

3.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
Druki sejmowe: 1480do druku nr 148014931493 A
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1480, do druku 1480, 1493, 1493-A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa implementuje do prawa polskiego dyrektywę, która ustanawia wymagania mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnej awarii podczas prowadzenia działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej dla złóż węglowodorów w granicach obszarów morskich poprzez wprowadzenie mechanizmów zapewniających ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

 

Punkt ten będzie rozpatrywany pod warunkiem uchwalenia ustawy przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniach 24, 25 i 26 maja 2017 r.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
Druki sejmowe: 1481do druku nr 14811503
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

druki sejmowe nr 1481, do druku 1481, 1503

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma na celu umożliwienie planowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego i budżecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydatków budżetowych dla szkół rolniczych na wyprzedzające finansowanie kosztów realizacji operacji realizowanych w ramach działania transfer wiedzy i działalność informacyjna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Punkt ten będzie rozpatrywany pod warunkiem uchwalenia ustawy przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniach 24, 25 i 26 maja 2017 r.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Druki sejmowe: 1232do druku 12321232 S1507
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

druki sejmowe nr 1232, do druku 1232, 1507

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa doprecyzowuje i modyfikuje przepisy dotyczące ustawowej zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli za zobowiązania podatkowe wynikające z podatku od nieruchomości,  podatku rolnego i podatku leśnego. W myśl nowelizacji obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie jedynie na tych współwłaścicielach, którzy nie są zwolnieni od tych podatków.

 

Punkt ten będzie rozpatrywany pod warunkiem uchwalenia ustawy przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniach 24, 25 i 26 maja 2017 r.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
Druki sejmowe: 1324do druku 1324do druku 1324do druku 13241414
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

druki sejmowe nr 1324, do druku 1324, 1414

Był to poselski projekt ustawy.

Nowelizacja zakłada uchylenie przepisów, które dotyczą gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. W myśl ustawy umowy zawarte z pracownikami zatrudnionymi stanowiskach doradców ·i asystentów ulegną rozwiązaniu z dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

 

Punkt ten będzie rozpatrywany pod warunkiem uchwalenia ustawy przez Sejm na 42. posiedzeniu w dniach 24, 25 i 26 maja 2017 r.

7.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Druki senackie: 401401 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

druki senackie nr 401, 401 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Aleksander Pociej.

Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie przepisów o strefach płatnego parkowania w taki sposób, aby jednoznacznie z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.

Marszałek Senatu w dniu 23 stycznia 2017 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Infrastruktury,

Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2017 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 401 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej. 

8.
Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.
Druki senackie: 467
więcej informacji o punkcie

Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

druk senacki nr 467

Marszałek Senatu w dniu 12 kwietnia 2017 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Punkt ten będzie rozpatrywany pod warunkiem zapoznania się z Informacją przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito