Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

32. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

13,14, 15, 16, 20 i 21 grudnia 2016 r.

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2
retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2
retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 3

 retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 4 dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 5 dnia posiedzenia cz. 4  

 retransmisja 6. dnia posiedzenia cz. 1 

retransmisja 6 dnia posiedzenia cz. 2

1.
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 998do druku 9981001
Druki senackie: 357357 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 357uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa  o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

druki sejmowe nr 998, do druku 998 i 1001

druki senackie nr 357, 357 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r. i dotyczy wprowadzenia możliwości przyznawania zasiłku z pomocy społecznej wstecz, czyli za okres sprzed uzyskania orzeczenia powiatowego zespołu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenia zasiłku okresowego dla osób oczekujących na orzeczenie. Zgodnie z założeniami ustawy kwota stałego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł. miesięcznie.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 357 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1017do druku 1017do druku 10171071
Druki senackie: 358358 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 358uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1017, do druku 1017, 1071

druki senackie nr 358, 358 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa dotyczy podwyższenia najniższej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego do kwoty 1 tys. zł oraz modyfikacji zasad waloryzacji wskazanych świadczeń w roku 2017.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 358 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer. 

3.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 105710791079 A
Druki senackie: 364364 A364 B364 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 364uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 1057, 1079, 1079-A

druk senacki nr 364, 364 A, 364 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa wprowadza odpowiednie zmiany w systemie prawnym tak, aby rolnicy, członkowie ich rodzin oraz ich domownicy byli objęci systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymywał składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego rolników. Poprzednia ustawa regulująca tę kwestię obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 6 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 364 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 13 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 364 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Łyczak.

4.
Ustawa o wyposażeniu morskim Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 951do druku 9511003do druku 1003
Druki senackie: 359359 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 359uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wyposażeniu morskim.

druki sejmowe nr 951, do druku nr 951, 1003, do druku 1003

druki senackie nr 359, 359 A


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego oraz zasady działania systemu kontroli wyposażenia morskiego.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 6 grudnia 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 359 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 992do druku 9921040.pdf1040 A
Druki senackie: 360360 A360 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 360uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 992, do druku 992, 1040, 1040-A

druki senackie nr 360, 360 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu zapewnienie pozyskania pełnej informacji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w tym także o nabyciu lub objęciu przez cudzoziemców udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółkach, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości położonych w Polsce. Ponadto w ustawie poszerzany jest katalog podmiotów zobowiązanych do przesyłania informacji podlegających ujawnieniu w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 12 grudnia  2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 360 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski

6.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 994do druku 994do druku 99410641064 A
Druki senackie: 361361 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 361uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

druki sejmowe nr 994, do druku 994, 1064, 1064-A

druki senackie nr 361, 361 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służyć będzie redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej.

 

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 361 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Wojciech Piecha.

 

7.
Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin Senat w dniu 15 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 1043do druku 104310721072 A do druku 1072 A
Druki senackie: 363363 A363 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 363uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

druki sejmowe nr 1043, do druku 1043,  1072, 1072-A

druki senackie nr 363, 363 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa ma na celu m.in. wdrożenie do 31 grudnia 2016 r. do prawodawstwa krajowego trzech dyrektyw wykonawczych Komisji UE; wprowadzenie przepisów umożliwiających wpisywanie do rejestru krajowego odmian gatunków nieobjętych przepisami dyrektyw nasiennych UE, a ważnych w Polsce pod względem gospodarczym, czy zachowania bioróżnorodności roślin.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyły się 6 i 13 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 363 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Wojciech Piecha.

8.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1032do druku 1032do druku 1032do druku 103210751075 A
Druki senackie: 365365 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 365uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1032, do druku 1032, 1075, 1075-A

druki senackie nr 365, 365 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa przewiduje rezygnację z możliwości nadawania statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego oraz z dofinansowania podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Ponadto ustawa dotyczy stworzenia nowego strumienia dotacji projakościowej przeznaczonego na dofinansowanie uczelni, w których studia I stopnia lub jednolite magisterskie rozpoczęły osoby z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji  Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 13 grudnia  2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 365 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając

9.
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 9711018
Druki senackie: 362362 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 362uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r.

druki sejmowe nr 971 i 1018

druki senackie nr 362, 362 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Zagranicznych

 

Ustawa dotyczy uregulowania funkcjonowania międzynarodowych dowództw wojskowych lub organizacji o statusie międzynarodowych dowództw wojskowych NATO, zarówno istniejących, jak i tworzonych w przyszłości na terytorium RP.

 

Sejm uchwalił ustawę na  31 posiedzeniu w dniu 2 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji  Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 grudnia  2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 362 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

10.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 875947
Druki senackie: 349349 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 349uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r.

druki sejmowe nr 875 i 947

druki senackie nr 349, 349 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Wprowadzone protokołem zmiany obejmują m.in.: kwestię zastąpienia rubli transferowych przez ECU; zmianę nazwy umowy z 1963 r. na „Porozumienie o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej”; zmianę niektórych celów działalności MBWG z w związku z przemianami politycznymi i gospodarczymi w większości krajów członkowskich banku.

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 7 grudnia 2016 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 349 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

11.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 30 listopada 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 876948
Druki senackie: 350350 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 350uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.

druki sejmowe nr 876 i 948

druki senackie nr 350, 350 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.

 

Wprowadzone protokołem zmiany dotyczą m.in.: wprowadzenia do Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej euro w miejsce ECU; odzwierciedlenia zmian niektórych krajów członkowskich lub ich nazw (zastąpienie ZSRR przez Federację Rosyjską, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej przez Republikę Czeską i Republikę Słowacji oraz zmianę nazwy Mongolskiej Republiki Ludowej na Mongolię.

 

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 7 grudnia 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 350 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

 

12.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Druki senackie: 107107 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 107.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

druki senackie nr 107, 107 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Infrastruktury.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Grzegorz Peczkis.
 

Projekt ustawy obniża stawkę akcyzy, którą opodatkowane są samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 z 18,6% do 4,6% podstawy opodatkowania.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2016 r. skierował projekt ustawy do:

- KomisjiUstawodawczej.

- KomisjiInfrastruktury,

- KomisjiBudżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 17 maja, 14 i 22 czerwca oraz 15 i 29 listopada 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 107 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

13.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Druki senackie: 339339 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 339uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 339, 339 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Krzysztof Słoń.


Projekt dostosowuje Regulamin Senatu do zmian jakie wprowadziła ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez wskazanie trybu udzielania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Senatu. Ponadto projekt odnosi się do uregulowań ustawy o Radzie Mediów Narodowych, które wskazują Senat jako organ, któremu Rada przedstawia corocznie do 31 marca informacje o swojej działalności.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 listopada 2016 r. skierował projekt uchwały do:

─ Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 1 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk nr 339 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.

14.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego Senat w dniu 20 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego
Druki senackie: 326326 S
Uchwała: 326u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego.

druki senackie nr 326, 326 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 listopada 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 326 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

15.
Drugie czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej Senat w dniu 20 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej
Druki senackie: 325325 S
Uchwała: 325u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej.

druki senackie nr 325, 325 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Janina Sagatowska.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 listopada 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 325 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.

16.
Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Senat w dniu 13 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Druki senackie: 370370 S
Uchwała: 370uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

druki senackie nr 370, 370 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Jan Żaryn.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 grudnia 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały  (druk nr 370 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

17.
Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku” Senat w dniu 15 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”
Druki senackie: 368368 S368 X pop
Uchwała: 368uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń na „Wujku”.

druki senackie nr 368, 368 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Maria Pańczyk-Pozdziej.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 grudnia 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały  (druk nr 368 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska

18.
Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu Senat w dniu 15 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
Druki senackie: 367367 S367 X
Uchwała: 367uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu.

druki senackie nr 367, 367 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Tomasz Grodzki.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 grudnia 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2016 r. 

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały  (druk nr 367 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska

19.
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Senat w dniu 15 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1059do druku 105911151115 A
Druki senackie: 374374 A374 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 374uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

druki sejmowe nr 1059, do druku 1059, 1115, 1115-A

druki senackie nr 374, 374 A, 374 Z
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa określa terminy wejścia w życie:

·    ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem części przepisów które wchodzą w życie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia oraz z dniem 1 stycznia 2018 r.),

·    ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (z wyjątkiem części przepisów które wchodzą w życie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia)
 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 13 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 grudnia 2016 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 374 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.

Mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

20.
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1063do druku 10631111
Druki senackie: 380380 A380 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 380uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1063, do druku 1063, 1111

druki senackie nr 380, 380 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa dotyczy powierzenia Służbie Więziennej zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Prokuraturze Krajowej.
 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 381 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.

21.
Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1060do druku 1060do druku 10601112
Druki senackie: 381381 A381 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 381uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2017-2020”.

druki sejmowe nr 1060, do druku 1060, 1112

druki senackie nr 381, 381 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Wdrożenie Programu ma na celu stworzenie dla Służby Więziennej optymalnych warunków do realizacji zadań ustawowych oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności działania, co pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli.

 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 381 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik. 

22.
Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 10621089
Druki senackie: 382382 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 382uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

druki sejmowe nr 1062, 1089

druki senackie nr 382, 382 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Wdrożenie Programu ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu i stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników formacji.

 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 382 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.

23.
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1045do druku 1045do druku 1045do druku 10451086
Druki senackie: 383383 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 383uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości.

druki sejmowe nr 1045, do druku 1045, 1086

druki senackie nr 383, 383 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa dotyczy implementacji przepisów unijnych, w zakresie wprowadzenia dla niektórych dużych jednostek obowiązkowych ujawnień dotyczących zagadnień niefinansowych, tj. społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji; wprowadzenia do przepisów rozwiązań, które zmniejszają obciążenia administracyjne dla jednostek.
 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 383 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

24.
Ustawa – Prawo oświatowe Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki senackie: 375375 A375 Z
Uchwała: 375uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo oświatowe.

druki sejmowe nr 1030, do druku 1030, 526, do druku 526, 1119, 1119-A

druki senackie nr 375, 375 A
 

Były to poselski i rządowy projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia zmian ustroju szkolnego i związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Ustawa proponuje przekształcenie dotychczasowej struktury szkolnictwa, by docelowo obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, szkołę policealną.
 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 14 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  KomisjiNauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 375 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.

Mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

25.
Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 376376 A376 Z
Uchwała: 376uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

druki sejmowe nr 1031, errata do druku 1031, do druku nr 1031, 1120, 1120-A

druki senackie nr 376, 376 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.
 

Ustawa określa zasady i termin wejścia w życie ustawy – Prawo oświatowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 14 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  KomisjiNauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 375 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.

Mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

26.
Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki senackie: 389389 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 389uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 795, do druku nr 795, 1125, 1125-A

druki senackie 389, 389 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa ma na celu zmniejszenie  tzw. „szarej strefy” w grach hazardowych, co doprowadzi do zwiększenia udziału w rynku legalnych przedsiębiorstw m.in. poprzez wprowadzenie możliwości blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudnienie wykonywania płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w internecie.
 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 389 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

27.
Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1055do druku 105511141114 A
Druki senackie: 377377 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 377uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 1055, do druku 1055, 1114, 1114-A

druki senackie nr 377, 377 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.
 

Celem regulacji jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi. Ustawa określa ustrój i kompetencje Prokuratorii Generalnej uwzględniając dorobek Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także działającej w II Rzeczypospolitej Polskiej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 377 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

28.
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 1053do druku 1053do druku 1053do druku 105311031103 A
Druki senackie: 378378 A378 Z
Uchwała: 378uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

druki sejmowe nr 1053, do druku 1053, 1103, 1103-A

druki senackie nr 378, 378 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

 

Ustawa określa zasady zarządzania mieniem państwowym w związku z likwidacją urzędu ministra skarbu państwa. Ustawa wskazuje, który organ administracji jest właściwy do gospodarowania poszczególnymi składnikami mienia państwowego oraz jest uprawniony w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek. Na mocy ustawy powstanie Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako ciało doradcze, zapewniające Prezesowi Rady Ministrów wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego.

 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy z poprawkami (druk nr 378 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

Mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

29.
Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy.
Druki sejmowe: 1054do druku 1054do druku 1054do druku 105411041104 A
Druki senackie: 379379 A379 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 379uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

druki sejmowe nr 1054, do druku 1054, 1104, 1104-A

druki senackie nr 379, 379 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

Ustawa określa termin wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym na 1 stycznia 2017 r. oraz zawiera przepisy zmieniające, uchylające, dostosowujące w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa i zmianą zasad zarządzania mieniem należącym do Skarbu Państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 stycznia 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy z poprawkami (druk nr 379 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

Mniejszość komisji przedstawiła wniosek o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

30.
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 Senat w dniu 16 grudnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 11291149
Druki senackie: 390390 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 390uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016.

druki sejmowe nr 1129, 1149

druki senackie 390, 390 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu dodanie w ustawie budżetowej na rok 2016 przepisu umożliwiającego Ministrowi Finansów utworzenie rezerw celowych z kwoty wydatków zablokowanych przez dysponentów części budżetowych w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji zadań albo nadmiaru posiadanych środków. Umożliwi to sfinansowanie zakupu dóbr kultury, w tym zabytków oraz praw do dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego oraz przekazanie dla Agencji Rezerw Materiałowych dotacji celowej na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi.

 

Sejm uchwalił ustawę na  32 posiedzeniu w dniu 15 grudnia  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 grudnia 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 stycznia 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 390 A).

Sprawozdawca komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk.

przejdź do:
12
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito