Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

24. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

3 i 4 sierpnia 2016 r.

 retransmisja 1 dnia posiedzenia część 1.

 retransmisja 1 dnia posiedzenia część 2.

 retransmisja 2 dnia posiedzenia część 1.

 retransmisja 2 dnia posiedzenia część 2.

 retransmisja 2 dnia posiedzenia część 3.

1.
Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy
Druki sejmowe: 709do druku nr 709748748 A
Druki senackie: 260260 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 260u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

druki sejmowe nr 709, do druku nr 709, 748, 748-A

druk senacki nr 260, 260 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą jednostka samorządu terytorialnego będzie zobowiązana do rozliczania podatku VAT wspólnie z utworzonymi przez siebie jednostkami budżetowymi. Dotychczas każda jednostka była traktowana jako odrębny podatnik.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 260 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

2.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 669do druku nr 669738738 A
Druki senackie: 255255 A255 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 255u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki sejmowe nr 669, do druku nr 669, 738, 738-A

druk senacki nr 255, 255 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Ustawa wprowadza 15% stawkę podatku dochodowego odosób prawnych dla małych podatników tego podatku, tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 255 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

3.
Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 629.pdf629743.pdf
Druki senackie: 257257 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 257u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

druki sejmowe nr 629, do druku nr 629, 743

druki senackie nr 257, 257 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.

 

Ustawa zmierza do wzmocnienia całościowego systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności biur podróży. W tym celu tworzy się Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) w postaci rachunku prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. TFG stanowić będzie – obok systemu podstawowego – system uzupełniający zabezpieczeń finansowych biur podróży (tzw. II filar).

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 257 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 249249 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 249u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 564, do druku nr 564, 583

druki senackie nr 249, 249 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu zmianę przepisów m.in. w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych; warunków jakie musi spełniać przewodniczący PolskiejRady Języka Migowego oraz wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 249 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki senackie: 256256 A256 B256 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 256u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 679, do druku nr 679, 739, 739-A

druki senackie nr 256, 256 A, 256 B

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu odejście od niekorzystnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w szczególności dotyczących możliwości łączenia placówek opiekuńczowychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej, umiejscawiania tych jednostek w jednym budynku i na jednym terenie oraz zapewnianiajednostkom wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w sposób nieracjonalny wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 256 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 256 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 256 B).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

6.
Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015 Senat w dniu 3 sierpnia 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 168
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015.

druk senacki 168

 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 6 maja 2016 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 czerwca 2016 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.

7.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 570622
Druki senackie: 228228 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 228u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe.

druki sejmowe nr 570, 622

druki senackie nr 228, 228 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu uporządkowanie rozwiązań dotyczących powoływania i odwoływania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki orazRady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 228 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Łuczak.

8.
Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 644do druku nr 644721721 A
Druki senackie: 248248 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 248u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.

druki sejmowe nr 644, do druku nr 644, 721, 721-A

druki senackie nr 248, 248 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

 

Ustawa określa właściwość i zadania organów administracji publicznej w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 27 lipca 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 248 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 571do druku nr 571do druku nr 571650
Druki senackie: 225225 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 225u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

druki sejmowe nr 571 do druku nr 571, 650

druki senackie nr 225, 225 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

 

Ustawa ma na celu stworzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego powierzanie KSAP prowadzenia szkoleń dla administracji publicznej na podstawie tzw. umowy dotacyjnej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 225 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 716do druku nr 716725
Druki senackie: 251251 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 251u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

druki sejmowe nr 716, do druku nr 716, 725

druki senackie nr 251, 251 A

 

Był to senacki projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu przesunięcie do 1 stycznia 2018 r. wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym po to, aby umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego wywiązanie się z nałożonych na nie zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 251 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 715do druku nr 715724
Druki senackie: 252252 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 252u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

druki sejmowe nr 715, do druku nr 715, 724

druki senackie nr 252, 252 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa wprowadza nowy termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem lub Polska Agencja Żeglugi Powietrznej może złożyć wniosek do właściwego wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Terminem granicznym był w świetle obowiązujących przepisów 31 grudnia 2015 r. Natomiast po nowelizacji wniosek taki będzie można złożyć do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 252 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

12.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 710do druku nr 710do druku nr 710745745 A
Druki senackie: 259259 A259 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 259u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

druki sejmowe nr 710, do druku nr 710, 745, 745-A

druki senackie nr 259, 259 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa zmienia zasady działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych zajmującej się zdarzeniami w lotnictwie cywilnym. Zmienia się dotychczasowy model wyznaczania członków komisji na rzecz ich powoływania i odwoływania. Ponadto doprecyzowywane są wymagania, jakie muszą spełniać członkowie komisji i eksperci. Ustawa ma na celu również doprecyzowanie  przepisów pozwalających na otwarcie lotniska użytku wyłącznego do publicznego użytku. 

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 259 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 21 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 711736
Druki senackie: 250250 A250 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 250u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 711, 736

druki senackie nr 250, 250 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa ma na celu zapewnienie przejrzystego procesu wydawania opinii o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze danego województwa podmiotu leczniczego przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw zdrowia. Zapobiegnie to nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych przez tworzenie zasobów nieadekwatnych w stosunku dopotrzeb świadczeniobiorców na tym obszarze. Stąd też opinie będą wydawane przez wojewodów z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 250 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusława Orzechowska.

14.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 668do druku nr 668741741 A
Druki senackie: 258258 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 258u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 668, do druku nr 668, 741, 741-A

druki senackie nr 258, 258 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa poszerza zakres Rejestru Spadkowego na europejskie poświadczenia spadkowe oraz orzeczenia sądów i czynności notariuszy dotyczące zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń. Ponadto ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące aktów poświadczenia dziedziczenia, informacji zamieszczanych i udzielanych z Rejestru Spadkowego oraz trybu składania przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 22 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 258 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

15.
Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. przyjął ustawę z dnia 19 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 546do druku nr 546566
Druki senackie: 247247 A247 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 247u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

druki sejmowe nr 546, do druku nr 546, 566

druki senackie nr 247, 247 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ustawa wprowadza wyjątek od zasady obowiązkowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi przy zawieraniu umów licencyjnych na reemisję w sieciach kablowych. Obowiązku tego nie będzie się stosowaćdo praw, z których organizacja radiowa lub telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego uprawnionego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 247 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Fedorowicz.

16.
Drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
Druki senackie: 245245 S
Uchwała: 245u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

druki senackie nr 245, 245 S

 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Maria Jackowski

 

Marszałek Senatu w dniu 11 lipca 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 lipca 2016 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 245 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

 

17.
Drugie czytanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
Druki senackie: 262262 S
Uchwała: 262u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

druki senackie nr 262, 262 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.

 

Projekt ma na celu umożliwienie Marszałkowi Senatu powoływania członków Rady w liczbie nie większej niż szesnastu (a nie jak przewidywała uchwalona przez Senat uchwała – nie większej niż piętnastu).

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lipca 2016 r. skierował projekt uchwały do:

- KomisjiUstawodawczej,

- Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą odbyło się 2 sierpnia 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk nr 262 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

18.
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka Senat w dniu 3 sierpnia 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 141
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

druk senacki nr 141

 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 31 marca 2016 r. 

 

Marszałek Senatu w dniu 11 kwietnia 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, w tej sprawie odbyło się 17 maja 2016 r., a posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu – 7 czerwca 2016 r.

Komisje zapoznały się z Informacją.

19.
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2015 roku petycji Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2015 roku petycji
Druki senackie: 219
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2015 roku petycji.

druk senacki nr 219

 

Zgodnie z art. 90f Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła Sprawozdaniena posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

20.
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia, programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016–2020 Senat w dniu 4 sierpnia 2016 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 264
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito