Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

19. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

8 i 9 czerwca 2016 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.4

1.
Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Senat w dniu 8 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 408do druku nr 408do druku nr 408500
Druki senackie: 183183 A183 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 183uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

druki sejmowe nr 408, do druku nr 408, 500

druki senackie nr 183, 183 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa określa zasady dotyczące m.in. delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników, współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich w zakresie delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium, ochrony pracowników delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium, postępowania związanego z realizacją wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do

-Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

-Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 183 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.

2.
Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Senat w dniu 8 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (44) do ustawy.
Druki senackie: 180180 A180 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 180uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

druki sejmowe nr 215, do druku 215, 502, 502-A

druki senackie nr 180, 180 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa powierza Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu rolę organu przymusowej restrukturyzacji i wprowadza ramy prawne umożliwiające przeprowadzenie przez BFG postępowania przymusowej restrukturyzacji oraz wyposaża Fundusz w niezbędne uprawnienia oraz instrumenty restrukturyzacyjne takie jak: sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów. Ponadto ustawa reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji włącznie z zasadami współpracy organu przymusowej restrukturyzacji (BFG) z organem nadzoru (Komisja Nadzoru Finansowego) i pozostałymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (minister finansów i Narodowy Bank Polski) oraz organami przymusowej restrukturyzacji z innych państw w ramach prowadzenia tego postępowania w odniesieniu do grup bankowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 1 czerwca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (28) do ustawy (druk nr 180 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki .

3.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (120) do ustawy
Druki senackie: 174174 A174 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 174uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 366, do druku 366, 489, 489-A

druki senackie nr 174, 174 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Ustawa zmierza do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych poprzez  m.in. zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, wprowadzenie zasady komunikacji drogą elektroniczną między zamawiającym a wykonawcami oraz ograniczenie obowiązków wykonawców do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Ponadto ustawa wprowadza możliwość ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny ofert oraz wprowadza obowiązek postawienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane.


Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (118) do ustawy (druk nr 174 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

4.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 169169 A169 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 169uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

druki sejmowe nr 298 , do druku 298, 452

druki senackie nr 169, 169 A, 169 B


Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Obecnie obowiązuje przepis, który daje pracodawcom możliwość zawarcia umowy z pracownikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy co prowadzi do nadużyć i niewypełniania obowiązku zgłaszania osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 maja 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 169 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 169 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.

5.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 382do druku nr 382do druku nr 382453
Druki senackie: 170170 A170 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 170uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 382, do druku 382, 453

druki senackie nr 170, 170 A, 170 B

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa nowelizuje kodeks pracy zgodnie z zastrzeżeniami jakie zgłosiła w tym względzie  Komisja Europejska i ogranicza zakaz zatrudnienia kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia do kobiet w ciąży i karmiących piersią, co ma zapewnić równouprawnienie płci.

 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 31 maja 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 170 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 170 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.

 

6.
Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 13 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 171171 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 171uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.

druki sejmowe nr 427, do druku 427, 458, 458-A

druki senackie nr 171, 171 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa określa zasady finansowania dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, które ma nastąpić w 2017 r. Budowa ma być sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nadzór nad jej dokończeniem będzie sprawował minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 19 maja 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 171 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Czesław Ryszka.

7.
Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 186186 A186 B186 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 186uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

druki sejmowe nr 315, do druku nr 315, 365, do druku nr 365, 365-A, do druku nr 365-A

druki senackie nr 186, 186 A, 186 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Ustawa określa warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 maja  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 czerwca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 maja 2016 r. skierował ustawę do

-Komisji Infrastruktury,

-Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 186 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 186 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

8.
Ustawa o efektywności energetycznej Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek.
Druki senackie: 184184 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 184uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o efektywności energetycznej.

druki sejmowe nr 426, do druku nr 426, 455, errata do druku nr 455, 455-A

druki senackie nr 184, 184 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii.

 

Ustawa określa m.in zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w tym zakresie, zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 184 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 429do druku nr 429503503 A
Druki senackie: 178178 A178 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 178uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

druki sejmowe nr 429, do druku nr 429, 503, 503-A

druki senackie nr 178, 178 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa dotyczy przedłużenia do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu na dostosowanie nazw uczelni do wymagań określonych w art. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r. 
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 178 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

10.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 179179 A179 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 179uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 433, do druku nr 433, 504, 504-A

druki senackie nr 179, 179 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa nakłada na uczelnie obowiązek sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 179 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr

11.
Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki senackie: 181181 A181 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 181uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

druki sejmowe nr 292, do druku nr 292, 483, 483-A

druki senackie nr 181, 181 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy wzmocnienia nadzoru ministra nadzorującego, szczególniew zakresie: powoływania dyrektora spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, spraw związanych z bieżącym zarządzaniem instytutem badawczymw przypadku niepowołania dyrektora w wyniku przeprowadzonego konkursu, możliwości uchylenia uchwał rady naukowej niezgodnych z przepisami prawa i statutem, rozszerzenia przesłanek odwołania dyrektora instytutu badawczego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja  2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 180 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.

12.
Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 20 maja 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 177177 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 177uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.

druki sejmowe nr 460, do druku nr 460, 517, 517-A

druki senackie nr 177, 177 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

 

Ustawa przewiduje utworzenie z dniem 1 października 2016 r. Akademii Sztuki Wojennej przejmującej prawa i zobowiązania znoszonej jednocześnie Akademii Obrony Narodowej.

 

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 maja 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 czerwca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 177 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ślusarz.

13.
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 8 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 515do druku nr 515537
Druki senackie: 192192 A
Uchwała: 192uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku.

druki sejmowe nr 515, do druku 515, 537

druki senackie nr 192, 192 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

 

Ustawa przewiduje stworzenie podstaw prawnych do rejestrowania przez Biuro Ochrony Rządu w trakcie trwania Szczytu NATO, przy użyciu środków technicznych, obrazu i dźwięku zdarzeń w ramach realizacji określonych w ustawie działań. Zaproponowane rozwiązania przewidują również wprowadzenie zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych na terenie m.st. Warszawy w czasie trwania Szczytu. Ponadto w celu zapewnienia uczestnikom Szczytu  bezpieczeństwa wprowadza się możliwość przedłużenia czasu służby określonych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych. Przedstawione rozwiązania odnoszą się ponadto do realizacji zadań związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi organizacji Szczytu NATO.

 

Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 lipca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2016 r. skierował ustawę do

-Komisji Obrony Narodowej,

-Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 192 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Rusiecki.

14.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Druki senackie: 109109 S109 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 109uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

druki senackie nr 109, 109 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.
 

Podstawowym celem projektu jest poszerzenie zakresu podmiotowego zmienianej ustawy o osoby, które poniosły szkodę lub doznały krzywdy w związku z wydaniem wobec nich niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie wojennym, a także wyeliminowanie formalnego ograniczenia co do możliwości dochodzenia roszczeń w postaci rocznego terminu, liczonego od dnia uprawomocnienia się stwierdzenia nieważności orzeczenia, na zgłoszenie roszczenia. Projekt doprecyzowuje również niektóre przepisy ustawy wywołujące wątpliwości interpretacyjne.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 marca 2016 r. skierował projekt ustawy do:

- KomisjiUstawodawczej.

- KomisjiPraw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 kwietnia 2016 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 109 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

15.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku
Druki senackie: 175175 S
Uchwała: 175uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku.

druki senackie nr 175, 175 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Adam Bielan.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 maja 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się 31 maja 2016 r. oraz 7 czerwca 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 175 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Bielan.

16.
Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. zapoznał się ze sprawozdaniem
Druki senackie: 167
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

druk senacki nr 167
 

Sprawozdanie zostało przekazanew dniu 28 kwietnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2016 r. skierował Sprawozdanie do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 czerwca 2016 r.

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem.

17.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 561do druku nr 561
Druki senackie: 193193 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 193uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 561, do druku nr 561, 587

druki senackie nr 193, 193 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa wprowadza możliwość nowelizacji – utrzymanego w mocy do dnia 1 stycznia 2018 r. – rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Zapewni to właściwe wykonanie przepisów dotyczących uprawnień pielęgniarek i położnych do czasu wydania docelowego rozporządzenia. Ponadto ustawa zmienia termin dla Prezesa NFZ na dostosowanie systemu monitorowania programów lekowych do programów lekowych, o których mowa w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – z 6 na 18 miesięcy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 20.  posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 czerwca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 lipca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 czerwca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 193 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

18.
Zmiany w składzie komisji senackich Senat w dniu 9 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 191
Uchwała: 191uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 191
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 7 czerwca 2016 r.
 

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito