Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

80. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

4, 5 i 7 sierpnia 2015 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia

1.
Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki senackie: 988988 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 988.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2605, do druku nr 2605, 3018, do druku nr 3018, 3601, 3601-A

druki senackie nr 988, 988 A
 

Były to senacki i prezydencki projekty ustaw. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

 

Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Ponadto ustawa realizuje wywodzoną z Konstytucji zasadę in dubio pro tributario. W związku z tym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 988 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.

2.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3288do 3288do 3288do 328836323632 A
Druki senackie: 10221022 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1022.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3288, do druku nr 3288, 3632

druki senackie nr 1022, 1022 A
 

Był to prezydencki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska Prezydenta RP w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego  z obowiązkami rodzinnymi wprowadza się zmiany w obszarze organizacji czasu pracy i w obszarze systemu urlopów związanych z rodzicielstwem. W związku z tym w ustawie dokonuje się zmian dotyczących m.in. pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, według indywidualnego rozkładu czasu pracy oraz możliwości wspólnego korzystania z urlopów przez oboje rodziców.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1022 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

3.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2361do 2361do 23613631
Druki senackie: 10261026 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1026.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

druki sejmowe nr 2361, do druku nr 2361, 3631

druki senackie nr 1026, 1026 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterSprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. podziemia adopcyjnego. W związku z tym wprowadzana jest m.in. definicja instytucji „adopcji ze wskazaniem” ograniczająca krąg przysposabiających do krewnych rodziców dziecka.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1026 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 3460do 346036263626 A
Druki senackie: 999999 A999 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 999.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3460, do druku nr 3460, 3626, 3626-A

druki senackie nr 999, 999 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celuzwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą posiadać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności. Nowelizacja ma także umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia, tj. nielegalnie, w szczególności firm prowadzących działalność z zamiarem oszustwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 999 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

5.
Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Senat w dniu 4 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki senackie: 986986 A986 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaOE-237materiał porównawczy
Uchwała: 986.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

druki sejmowe nr 3430, do druku nr 3430, 3608, 3608-A

druki senackie nr 986, 986 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa określa zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego, składanych przez klientów tych podmiotów oraz zasady działania Rzecznika Finansowego. Rzecznik ma być powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję. Do jego zadań należy m.in. rozpatrywanie skarg na nieuwzględnienie, określonych w ustawie, roszczeń klientów przez podmioty rynku finansowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 986 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.

6.
Ustawa o uzgodnieniu płci Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
Druki sejmowe: 1469do 1469do 14693648
Druki senackie: 10121012 A1012 B1012 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1012u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uzgodnieniu płci.

druki sejmowe nr 1469, do druku nr 1469, 3648

druki senackie nr 1012, 1012 A, 1012 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa określa procedurę i skutki uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od płci wpisanej do aktu urodzenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisja informuje, że poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 1012 A).

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.
 

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 30 lipca i 4 sierpnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1012 B).

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Bohdan Paszkowski oraz senator Józef Pinior.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 3589do 3589do 3589do 3589do 358937213721 A
Druki senackie: 10291029 A1029 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1029u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3589, do druku nr 3589, 3721, 3721-A

druki senackie nr 1029, 1029 A
 

Był to poselskiprojekt ustawy. 
 

Przedstawione zmiany odnoszą się m.in. do takich kwestii jak przeszkolenie niezbędne w sytuacji, gdy pielęgniarka i położna nie wykonywały przez wskazany w ustawie okres zawodu, zasady odbywania w takich sytuacjach stażu adaptacyjnego, wymogi jakie należy spełnić przy zawieszeniu wykonywania zawodu, przesłanki przyznania cudzoziemcom prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 


Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 1029 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.

8.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3609.pdf36093720.pdf
Druki senackie: 10281028 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1028u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

druki sejmowe nr 3609, do druku nr 3609, 3720

druki senackie nr 1028, 1028 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa wprowadza zmiany w zasadach ponoszenia kosztów szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1028 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

9.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki senackie: 10301030 A1030 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1030u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

druki sejmowe nr 2973, do druku nr 2973, 3222, do druku nr 3222, 3705

druki senackie nr 1030, 1030 A
 

Był to poselskieprojekty ustaw. 
 

Przedstawione w nowelizacji propozycje zmian mają na celu pozbawienie straży gminnych (miejskich) możliwości używania fotoradarów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (4) do ustawy (druk nr 1030 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1195do 1195do 1195do 1195 do119535003500 A
Druki senackie: 10071007 A1007 B1007 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1007u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

druki sejmowe nr 1195, do druku nr 1195, 3500, 3500-A

druki senackie nr 1007, 1007 A, 1007 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa dotyczy umożliwienia posłom i senatorom, a także innym podmiotom, którym przysługuje ochrona immunitetowa, przyjęcie mandatu karnego w przypadku popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1007 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 1007 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

11.
Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 3451do 3451do 3451do 34513627
Druki senackie: 10011001 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1001.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

druki sejmowe nr 3451, do druku nr 3451, 3627

druki senackie nr 1001, 1001 A
 

Był to poselski projekt ustawy.   
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w zakresie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w ramach samorządu komorniczego. Zasadniczą zmianą wprowadzaną przez ustawę jest ustanowienie rzecznika dyscyplinarnego, który ma pełnić rolę oskarżycielską w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych. Ponadto ustawa  zmienia niektóre przepisy dotyczące orzekanych kar dyscyplinarnych oraz  reguluje kwestię wysokości kosztów postępowania.

 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1001 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

12.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 22662266do 22663555
Druki senackie: 10021002 A1002 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1002u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 2266, do druku nr 2266, 3555

druki senackie nr 1002, 1002 A, 1002 B
 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa zawiera uregulowania, które wprowadzają względny obowiązek stosowania nowoczesnych technik zapisu przebiegu każdej rozprawy w sprawach karnych, w celu usprawnienia postępowania karnego oraz zapewnienia prawa stron do rzetelnego procesu. Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku stają się załącznikami do protokołu, a strona, obrońca, pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy ma prawo otrzymać odpłatnie jedną kopię zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej


Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1002 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1002 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

13.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
Druki sejmowe: 2874do 2874do 28743556
Druki senackie: 10031003 A1003 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1003u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

druki sejmowe nr 2874, 3556

druki senackie nr 1003, 1003 A, 1003 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Zaproponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do kryteriów kwalifikowania osób skazanych oraz tymczasowo aresztowanych, jako stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego, a także stosowania wobec nich wzmożonych rygorów bezpieczeństwa.

 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 1003 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 1003 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

14.
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 2682do 26823633
Druki senackie: 10271027 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1027u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

druki sejmowe nr 2682, do druku nr 2682, 3633

druki senackie nr 1027, 1027 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa nowelizuje art. 191 § 1. kodeksu karnego, który penalizuje zachowania polegające na stosowaniu przemocy wobec osoby lub stosowaniu groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. W nowelizacji proponuje się wykreślenie wyrazów „wobec osoby”, co sprawi, iż penalizacji podlegać będzie nie tylko przemoc bezpośrednia, ale także przemoc pośrednia, czyli wywieranie nacisku psychicznego na osobę poprzez oddziaływanie na jej otoczenie. Ponadto, dokonywane są zmiany przeciwdziałające dokonywaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji w obiekcie budowlanym, które uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniały użytkowanie go do celów mieszkalnych. Zmiana ta doprowadzi m.in. do wyeliminowania, badanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, problemu praktyk stosowanych przez niektórych właścicieli kamienic mających na celu zmuszenie lokatorów do opuszczenia mieszkań.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1027 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

15.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 3432do 3432do 34323630
Druki senackie: 10251025 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Uwagi materiał porównawczy
Uchwała: 1025u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

druki sejmowe 3432, do druku nr 3432, 3630, 3630-A

druki senackie nr 1025, 1025 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa ma na celu udoskonalenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb istniejących regulacji prawnych, tak aby stały się podstawą do powszechniejszego wykorzystywania mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, w szczególności między przedsiębiorcami.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 1025 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

16.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 3590do 35903613
Druki senackie: 10151015 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1015u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3590, do druku nr 3590, 3613

druki senackie nr 1015, 1015 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa ma na celu zapewnienie stosowania rozporządzenia PE i Rady w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT). Ustawa m.in.:

- rozszerza zadania Prezesa URE o współpracę z Agencją ds. Współpracy Organów regulacji energetyki (ACER), organami regulacyjnymi państw członkowskich UE, UOKiK i KNF oraz przyznaje mu uprawnienia prowadzenia kontroli i postępowań wyjaśniających w sprawie manipulacji lub prób manipulacji, a także w sprawie niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznej na rynku energii,

- określa sankcję za dokonywanie naruszeń obowiązków przewidzianych w przepisach rozporządzenia – sankcje administracyjne oraz sankcje karne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10)(druk nr 1015 A).

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 1015 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.

17.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3431do 34313624do 36243624 Ado 3624 A
Druki senackie: 10211021 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1021u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

druki sejmowe nr 3431, 3624, 3624-A

druki senackie nr 1021, 1021 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa poszerza zakres kodów celnych obowiązujących dla lekkiego i ciężkiego oleju opalowego. Ponadto ustawa zmienia terminy składania sprawozdań przez przedsiębiorców oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z realizacją Narodowego Celu Redukcyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1021 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

18.
Ustawa – Prawo o zgromadzeniach Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 3518do 3518do 351836933693 A
Druki senackie: 10241024 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1024u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo o zgromadzeniach.

druki sejmowe nr 3518, do druku nr 3518, 3693, 3693-A

druki senackie nr 1024, 1024 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

 

Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie zasad i trybu organizowania i odbywania zgromadzeń, które z jednej strony pozwolą na pełne korzystanie przez obywateli i inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich, z drugiej zaś zagwarantują ich uczestnikom oraz osobom postronnym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zapewnią ochronę porządku publicznego oraz wolności i praw innych osób. Ustawa stanowi realizację wyroku TK i zastąpi ustawę obowiązującą od 1990 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 1024 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

19.
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Druki sejmowe: 2857do 2857do 2857do 2857do 2857do 285734853485 A
Druki senackie: 10061006 A1006 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1006u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2857, do druku nr 2857, 3485, 3485-A

druki senackie nr 1006, 1006 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa zmierza do złagodzenia wymogów związanych z organizowaniem imprez masowych, w szczególności meczów piłki nożnej, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa na tych imprezach. Ponadto w ustawie wprowadzono przepisy, które mają na celu wyeliminowanie chuliganów z imprez masowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 1006 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

20.
Ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 9 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3464do 3464do 34643571
Druki senackie: 979979 A979 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 979.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3464, 3571

druki senackie nr 979, 979 A, 979 B
 

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów dotyczących właściwości i funkcjonowania Straży Granicznej, a także zarządzania granicą do aktualnych potrzeb i warunków pełnienia służby. Ustawa m.in.:

- przewiduje możliwość wsparcia SG przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego,

- rozszerza właściwość SG w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących wiarygodności dokumentów,

- porządkuje przepisy dotyczące kompetencji SG do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania wykroczeń oraz ścigania sprawców czynów związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców,

- modyfikuje przepisy dotyczące organizacji i sposobu pełnienia służby, w szczególności zasad przenoszenia oraz delegowania funkcjonariuszy,

- zapewnia SG dostęp do danych gromadzonych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 24 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 979 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.  

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 979 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

21.
Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
Druki sejmowe: 3433.pdf3433-001.pdf3607.pdf3607-a.pdf
Druki senackie: 992992 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 992u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3433, do druku nr 3433, 3607, 3607-A

druki senackie nr 992, 992 A

 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawa przepisy UE dotyczące wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej. Ustawa m.in. przewiduje:

- możliwość złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w siedzibach wszystkich jednostek Straży Granicznej,

- możliwość złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w imieniu towarzyszących i zależnych od niego ekonomicznie osób (np. małżonek, małoletnie dziecko),

- możliwość złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w imieniu małoletniego bez opieki przez kuratora albo przedstawiciela organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem pomocy cudzoziemcom,

- określenie zadań Straży Granicznej związanych m.in. z zapewnieniem badań lekarskich i niezbędnych zabiegów ciała wnioskodawcy i osób, w imieniu których występuje oraz zapewnieniem transportu osobom potrzebującym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 992 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.

22.
Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3603do 3603do 3603do 36033694
Druki senackie: 10181018 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1018u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

druki sejmowe nr 3603, do druku nr 3603, 3694

druki senackie nr 1018, 1018 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.

 

Ustawa przewiduje przesunięcie terminu zniesienia obowiązku meldunkowego o dwa lata z 1 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2018 r. Czas ten jest potrzebny na dostosowanie systemów informatycznych obsługujących rejestry państwowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1018 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

23.
Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (27) do ustawy.
Druki sejmowe: 3462do 3462do 34623600
Druki senackie: 980980 A980 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 980u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3462, do druku nr 3462, 3600

druki senackie nr 980, 980 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Podstawowym celem ustawy jest uproszczenie i racjonalizacja procedur podatkowych. Przewiduje zmiany mające na celu m.in.:

- uszczelnienie systemu poboru podatków,

- podniesienie skuteczności i efektywności postępowania podatkowego i kontrolnego, - przeciwdziałanie uchylaniu się od realizacji obowiązków podatkowych,

- poprawę relacji organów podatkowych z podatnikami,

- wzmocnienie pozycji podatnika w kontaktach z organami podatkowymi,

- kompleksowe uregulowanie kwestii pełnomocnictw (w tym wprowadzenie instytucji pełnomocnika ogólnego),

- usprawnienie procedur podatkowych poprzez wdrożenie w szerszym zakresie technik informatycznych,

- unowocześnienie zasad doręczania pism.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (21) (druk nr 980 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

24.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3522.pdf35223522-002.pdf3522-003.pdfdo 35223687.pdf3687-a.pdf
Druki senackie: 10231023 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 1023u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3522, do druku nr 3522, 3687, 3687-A

druki senackie nr 1023, 1023 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa dotyczy uproszczenia przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienia lub ograniczenia niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1023 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.

25.
Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3581do 35813639
Druki senackie: 10111011 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1011u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

druki sejmowe nr 3581, do druku nr 3581, 3639

druki senackie nr 1011, 1011 A
 

Był to senacki projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa wprowadza nowe zwolnienie podmiotowe. Zwalnia od podatku od nieruchomości gminę, która jest właścicielem tej nieruchomości, z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie dotyczy nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą oraz, że obejmuje jedynie nieruchomości znajdujące się na terenie gminy właściwej do poboru podatku.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1011 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

26.
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3584do 3584do 358436183618 A
Druki senackie: 10201020 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1020u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

druki sejmowe nr 3584, do druku nr 3584, 3618, 3618-A

druki senackie nr 1020, 1020 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu przede wszystkim rezygnację z prowadzenia przeciwko dłużnikom alimentacyjnym egzekucji administracyjnej z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, a pozostawienie wyłącznie postępowania sądowego jako bardziej efektywnego. Ustawa ujednolica również przepisy w zakresie sposobu ustalania dochodu w oparciu o dochód uzyskany i dochód utracony oraz doprecyzowuje przepisy regulujące katalog świadczeń nienależnie pobranych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1020 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

27.
Ustawa o rewitalizacji Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 359436793679 A
Druki senackie: 10171017 A1017 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1017u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rewitalizacji.

druki sejmowe nr 3594, 3679, 3679-A

druki senackie nr 1017, 1017 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa zawiera kompleksowe rozwiązania, które mają służyć „ożywieniu” obszarów zdegradowanych oraz przywróceniu im użyteczności, tj. np. odtworzeniu lub zmianie ich funkcji. W myśl ustawy podstawowym narzędziem rewitalizacji będzie gminny program rewitalizacji. Ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia uchwałą specjalnych stref rewitalizacji, gdzie będzie można stosować specjalne rozwiązania prawne, które będą zachęcać przedsiębiorców do zaangażowania się w proces rewitalizacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 1017 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

28.
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Druki sejmowe: 3586.pdf35863612.pdf3612-a.pdf
Druki senackie: 10161016 A1016 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1016u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3586, do druku nr 3586, 3612, 3612-A

druki senackie nr 1016, 1016 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Rozwoju.
 

Ustawa ma na celu określenie zasad finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem realizowanych w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Wsparcie BGK będzie polegać na udzielaniu tzw. finansowania zwrotnego poprzez udzielanie kredytów oraz organizację emisji obligacji i gwarantowanie ich nabycia. Finansowanie zwrotne na preferencyjnych warunkach na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem będą mogły otrzymać towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe oraz tzw. spółki gminne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 3 sierpnia 2015 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 1016 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.

29.
Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy.
Druki sejmowe: 3449do 34493625
Druki senackie: 10001000 A1000 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1000u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz ustawy o grach hazardowych.

druki sejmowe nr 3449, do druku nr 3449, 3625

druki senackie nr 1000, 1000 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego systemu prawa szeregu regulacji Unii Europejskiej z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wprowadzane zmiany polegają m.in. na:

- zoptymalizowaniu i doprecyzowaniu przepisów dotyczących korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w ramach dozwolonego użytku publicznego,

- wprowadzeniu nieimplemetowanego dotychczas wynagrodzenia z tytułu wypożyczeń bibliotecznych,

- określeniu zasad korzystania z utworów osieroconych znajdujących się zasobach instytucji publicznych,

- uchyleniu przepisu przewidującego obowiązek zapłaty przez producentów i wydawców egzemplarzy utworów niekorzystających z ochrony praw autorskich majątkowych określonej sumy na rzecz Funduszu Promocji Twórczości (wydawanie utworów znajdujących się w domenie publicznej nie będzie podlegało żadnym opłatom); konsekwencją tej zmiany jest także zniesienie ww. funduszu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 sierpnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (20) do ustawy (druk nr 1000 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.

30.
Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych Senat w dniu 7 sierpnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 3363do 3363do 3363do 33633532
Druki senackie: 10131013 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1013u.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

druki sejmowe nr 3363, do druku nr 3363, 3532

druk senacki nr 1013, 1013 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ustawa ma na celu zniesienie obowiązku składania przez osoby, które ukończyły 75 rok życia, oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lipca 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 sierpnia 2015 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 lipca 2015 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 29 lipca 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1013 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Czelej. 

przejdź do:
12
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito