Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 305) 305.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 305) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 305
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 304) 304.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 304) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 304
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 299) 299o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 299) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 299
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 298) 298o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 298) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 298
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. (druk nr 297) 297o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. (druk nr 297) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 297
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 296) 296.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 296) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 296
Opinia do ustawy o zmianie ustawy systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 295) 295o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 295) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 295
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 294) 294o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 294) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 294
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 293) 293o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 293) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 293
Obecność Polaków na Zaolziu
w ujęciu historycznym i współczesnym oe_251internet.pdf

Obecność Polaków na Zaolziu w ujęciu historycznym i współczesnym
dr Grzegorz Gąsior
Katedra Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo-Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
OE-251
Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (druk nr 284) 284o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (druk nr 284) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 284
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015r. (druk nr 283) 283o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015r. (druk nr 283) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 283
Opinia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 282) 282o.pdf

Opinia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 282) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 282
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 276) 276o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 276) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 276
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 275) 275o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 275) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 275
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 274) 274o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 274) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 274
Opinia do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 269) 269o.pdf

Opinia do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 269) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 269
Opinia do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 268) 268o.pdf

Opinia do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 268) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 268
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 273) 273o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 273) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 273
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 270) 270o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 270) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 270
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (druk nr 260) 260o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (druk nr 260) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 260
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 259) 259o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 259) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 259
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258) 258o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 258
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 257) 257o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 257) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 257
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 256) 256o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 256) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 256
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 255) 255o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 255) Biuro Legislacyjne do druku nr 255
Opinia do ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania(druk nr 248) 248o.pdf

Opinia do ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania(druk nr 248) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 248
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 251) 251o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 251) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 251
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 250) 250o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 250) Biuro legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 250
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk nr 252) 252o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk nr 252) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 252
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito