Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131) 131.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 131) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 131
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130) 130o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 130
Opinia do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druk nr 129) 129o.pdf

Opinia do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druk nr 129) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 129
Opinia  do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. (druk nr 128) 128.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r. (druk nr 128) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 128
Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. (druk nr 127) 127.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r. (druk nr 127) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 127
Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą oe-248.pdf

OE-248

Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka
Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
do druku nr 124
Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 124) 124.pdf

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 124) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 124
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 125) 125o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 125) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 125
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121) 121.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 121
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (druk nr 126) opinia_126.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (druk nr 126) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 126
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 120) 120.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 120) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 120
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119) 119.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 119
Opinia do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk nr 118) 118.pdf

Opinia do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (druk nr 118) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 118
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 116) 116.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 116) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 116
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 117) 117.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 117) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 117
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. (druk nr 103) 103o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. (druk nr 103) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 103
Opinia do ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 106) 106.pdf

Opinia do ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (druk nr 106) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 106
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 105) 105p.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 105) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 105
Opinia do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 78) 078o.pdf

Opinia do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 78) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 78
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 71) 071o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 71) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku 71
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104) 104o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 104) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 104
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100) 100.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 100) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 100
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 94) 094o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 94) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
Jakub Zabielski
do druku nr 94
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk nr 93) 093o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (druk nr 93) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 93
Opinia o ustawie budżetowej na rok 2016 oe-244_inter.pdf

OE-244

Opinia o ustawie budżetowej na rok 2016 Prof. dr hab. Maria Jastrzębska
Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
do druku nr 76
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (druk nr 102) 102o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (druk nr 102) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 102
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 92) 092o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 92) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 92
Deportacje ludności polskiej
do Kazachstanu w 1936 roku
Zarys historyczny oe-247_inter.pdf

Deportacje ludności polskiej do Kazachstanu w 1936 roku Zarys historyczny dr Robert Wyszyński
Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski
OE-247
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 89) 089o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 89) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nt 89
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 88) 088o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 88) Biuro Legislacyjne
Renata Bronowska
do druku nr 88
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito