Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk nr 574) 574o.pdf

Opinia do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (druk nr 574) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 574
Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 573) 573o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 573) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 573
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 572) 572o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 572) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 572
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (druk nr 571) 571o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (druk nr 571) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 571
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 570) 570o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 570) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 570
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 569) 569o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk nr 569) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 569
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 568) 568o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 568) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 568
Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 567) 567o.pdf

Opinia do ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 567) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 567
Opinia - do ustawy – Prawo wodne (druk nr 565)  565o.pdf

Opinia - do ustawy – Prawo wodne (druk nr 565) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
Maciej Telec
do druku nr 565
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564) 564o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 564
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 558) 558o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 558) biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 558
Opinia do ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 557) 557o.pdf

Opinia do ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 557) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 557
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  oraz niektórych innych ustaw (druk nr 556) 556o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 556) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 556
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 555) 555o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 555) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 555
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 554) 554o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 554) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 554
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 553) 553o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 553) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 553
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 552) 552o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 552) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 552
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 551) 551o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 551) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 551
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 550) 550o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 550) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 550
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin  (druk nr 548) 548o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 548) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 548
Opinia do ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (druk nr 547) 547o.pdf

Opinia do ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (druk nr 547) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 547
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 546) 546o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 546) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 546
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 545) 545o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 545) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 545
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 538) 538o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 538) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 538
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr 537) 537o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (druk nr 537) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 537
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 536) 536o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 536) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rylet
do druku nr 536
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 535) 535o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 535) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 535
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 534) 534o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 534) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 534
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw(druk nr 533) 533o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw(druk nr 533) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 533
Międzynarodowa współpraca samorządów (OE-261) oe261_internet.pdf

OE-261

Międzynarodowa współpraca samorządów (OE-261) Dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Zielonogórski
OE-261
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito