Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Struktura społeczno-gospodarcza
oraz trendy rozwojowe województwa mazowieckiego
na tle regionów sąsiednich.
Wnioski do korekty podziału terytorialnego
(materiał analityczno-dyskusyjny) oe-257_internet.pdf

OE-257

Struktura społeczno-gospodarcza oraz trendy rozwojowe województwa mazowieckiego na tle regionów sąsiednich. Wnioski do korekty podziału terytorialnego (materiał analityczno-dyskusyjny) dr hab. Przemysław Śleszyński
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
OE-257
Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod względemm historycznym, demograficznym i warunków życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego oe-256-3_3.pdf

OE- 256

Zróżnicowanie obszaru województwa mazowieckiego pod względemm historycznym, demograficznym i warunków życia. Wnioski do korekty podziału terytorialnego dr Piotr Łysoń OE- 256
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 444) 444o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druk nr 444) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 444
Opinia do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 443) 443o.pdf

Opinia do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 443) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 443
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 442) 442o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk nr 442) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 442
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 441) 441o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 441) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 441
Opinia do ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 440) 440o.pdf

Opinia do ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 440) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 440
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 439) 439o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 439) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 439
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 436) 436o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 436) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 436
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 435) 435o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 435) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 435
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druk nr 434) 434o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druk nr 434) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 434
Opinia do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 433) 433o.pdf

Opinia do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (druk nr 433) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 433
Prawidłowość wdrożenia ustawą o kredycie hipotecznym
oraz nadzorze nad pośrednikami hipotecznymi i agentami
(druk senacki nr 433)
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE
z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów
o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi
i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE
oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oe-255_internet_2.pdf

OE-255

Prawidłowość wdrożenia ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami hipotecznymi i agentami (druk senacki nr 433) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 Dr Artur Bartoszewicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
do druku nr 433
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druk nr 432) 432o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (druk nr 432) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 432
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 431) 431o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 431) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 431
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 430) 430o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk nr 430) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 430
Opinia do ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druk nr 429) 429o.pdf

Opinia do ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (druk nr 429) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 429
Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druk nr 428) 428o.pdf

Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druk nr 428) Biuro Legislacyjne do druku nr 428
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 427) 427o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 427) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 427
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 426) 426o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 426) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 426
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 423) 423o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 423) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 423
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 422) 422o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 422) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 422
Opinia do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 421) 421o.pdf

Opinia do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 421) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderwicz
do druku nr 421
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 420) 420o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 420) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 420
Opinia do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 419) 419o.pdf

Opinia do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 419) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 419
Opinia o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 418) 418o.pdf

Opinia o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 418) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 418
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 417) 417o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 417) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 417
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 416) 416o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 416) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 416
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 415) 415o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 415) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 415
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 414) 414o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 414) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 414
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito