Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia o ustawie budżetowej na rok 2017 (druk nr 398) oe-252_inter.pdf

OE-252

Opinia o ustawie budżetowej na rok 2017 (druk nr 398) Dr hab. Robert Wolański
Zakład Finansowo Prawnych Problemów Zarządzania
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
do druku 398
Ekspertyza dotycząca uprawnień
deputowanego/senatora
w zakresie toczących się postępowań w sprawach
administracyjnych, cywilnych i karnych oe-253_inter.pdf

Ekspertyza dotycząca uprawnień deputowanego/senatora w zakresie toczących się postępowań w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych Dr hab. Wojciech Orłowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
OE-253
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (druk nr 397) 397o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (druk nr 397) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński

do druku nr 397
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 396) 396o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 396) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 396
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 395) 395.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 395) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 395
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (druk nr 394) 394o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (druk nr 394) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 394
Opinia do ustawy o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu (druk nr 392) 392o.pdf

Opinia do ustawy o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu (druk nr 392) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 392
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388) 388.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 388
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 387) 387o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 387) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 387
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 386) 386.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 386) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 386
Opinia do ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. (druk nr 385) 385o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. (druk nr 385) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 385
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 384) 384o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 384) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 384
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 383) 383.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 383) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 383
Opinia do ustawy o  ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (druk nr 382) 382.pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (druk nr 382) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 382
Opinia do ustawy o  ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (druk nr 381) 381.pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (druk nr 381) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 381
Opinia do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 374) 374o.pdf

Opinia do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 374) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 374
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 365) 365o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 365) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 365
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 364) 364o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 364) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 364
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk nr 363) 363o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk nr 363) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 363
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (druk nr 362) 362o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (druk nr 362) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do durku nr 362
Opinia do ustawy o  zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 361) 361o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 361) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 361
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (druk nr 360) 360o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (druk nr 360) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 360
Opinia do ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 359) 359o.pdf

Opinia do ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 359) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 359
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 358) 358o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 358) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 358
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 357) 357o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 357) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 357
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (druk nr 356) 356o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (druk nr 356) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 356
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 355) 355o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 355) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 355
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 353) 353o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 353) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 353
Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (druk nr 352) 352o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (druk nr 352) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 352
 Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. 350o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r. Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 350
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito