Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 423) 423o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 423) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 423
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 422) 422o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (druk nr 422) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 422
Opinia do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 421) 421o.pdf

Opinia do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 421) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderwicz
do druku nr 421
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 420) 420o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druk nr 420) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 420
Opinia do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 419) 419o.pdf

Opinia do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 419) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 419
Opinia o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 418) 418o.pdf

Opinia o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druk nr 418) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 418
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 417) 417o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 417) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 417
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 415) 415o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 415) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 415
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 414) 414o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 414) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku nr 414
Opinia do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk nr 413) 413o.pdf

Opinia do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk nr 413) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 413
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 412) 412o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 412) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 412
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411) 411o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 411
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 407) 407o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 407) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 407
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 406) 406o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 406) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 406
 Opinia do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 405) 405o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 405) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 405
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druk nr 404 – poprawiony) 404o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druk nr 404 – poprawiony) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 404
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk nr 403) 403o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk nr 403) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 403
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 402) 402o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 402) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 402
Polityka przemysłowa w Europie.
Czy potrzeba nam zmian? oe-254_internet.pdf

Polityka przemysłowa w Europie. Czy potrzeba nam zmian? Dr Marta Ulbrych
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
OE-254
Ekspertyza dotycząca uprawnień
deputowanego/senatora
w zakresie toczących się postępowań w sprawach
administracyjnych, cywilnych i karnych oe-253_inter.pdf

Ekspertyza dotycząca uprawnień deputowanego/senatora w zakresie toczących się postępowań w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych Dr hab. Wojciech Orłowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Prawa i Administracji
OE-253
Opinia o ustawie budżetowej na rok 2017 (druk nr 398) oe-252_inter.pdf

OE-252

Opinia o ustawie budżetowej na rok 2017 (druk nr 398) Dr hab. Robert Wolański
Zakład Finansowo Prawnych Problemów Zarządzania
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
do druku 398
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (druk nr 397) 397o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (druk nr 397) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński

do druku nr 397
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 396) 396o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 396) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 396
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 395) 395.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 395) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 395
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (druk nr 394) 394o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (druk nr 394) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 394
Opinia do ustawy o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu (druk nr 392) 392o.pdf

Opinia do ustawy o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu (druk nr 392) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 392
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388) 388.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 388
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 387) 387o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 387) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 387
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 386) 386.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 386) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 386
Opinia do ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. (druk nr 385) 385o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. (druk nr 385) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 385
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito