Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
550 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
550 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw
549 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
549 A 12.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
548 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
548 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
548 Z 13.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
547 7.07.2017 r. Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
547 A 12.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
546 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
546 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
545 7.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
545 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
544 5.07.2017 r. Informacja na temat działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1–21 ustawy o Policji, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy – za 2016 rok
543 30.06.2017 r. Informacja na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2016 roku
542 29.06.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
541 27.06.2017 r. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku
540 22.06.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
539 22.06.2017 r. Projekt uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego
539 S 12.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego (druk nr 539)
538 22.06.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw
538 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw
538 Z 13.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw
537 22.06.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
537 A 5.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
537 Z 13.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
536 22.06.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
536 A 27.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
536 Z 28.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
535 22.06.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito