Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
578 27.07.2017 r. Projekt uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka
578 S 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (druk nr 578)
577 27.07.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
576 26.07.2017 r. Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278
576 S 26.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - COM(2017) 278 (druk senacki nr 576)
575 21.07.2017 r. Projekt uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
575/581 S 20.09.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki (druk nr 575) oraz o projekcie uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności” (druk nr 581)
574 21.07.2017 r. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości
574 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości
573 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
573 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
572 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
572 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
571 21.07.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.
571 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.
570 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
570 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
569 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym
569 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o dozorze technicznym
568 21.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
568 A 25.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska (wraz wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
567 20.07.2017 r. Ustawa o Sądzie Najwyższym
567 A 21.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o Sądzie Najwyższym
567 Z 22.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Sądzie Najwyższym
566 19.07.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
565 18.07.2017 r. Ustawa – Prawo wodne
565 A 19.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie – Prawo wodne
565 Z 19.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie – Prawo wodne
564 12.07.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
564 A 18.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito