Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
38 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
37 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
37 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
36 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
36 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
36 B 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
35 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
35 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
35 B 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
35 Z 18.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
34 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
34 A 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
33 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
33 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
33 B 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
32 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
32 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
31 16.12.2015 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
31 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
30 16.12.2015 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
30 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
29 16.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
29 A 17.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
28 14.12.2015 r. Lista senatorów zgłoszonych na członków Krajowej Rady Sądownictwa
27 10.12.2015 r. Projekt uchwały wzywającej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz odebrania ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego
27 S 28.01.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie uchwały wzywającej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. oraz odebrania ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 27)
26 10.12.2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
26 A 16.12.2015 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych
25 10.12.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
24 10.12.2015 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie o zmian w składzie komisji senackich
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito