Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
640 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
639 30.10.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.
639 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.
638 30.10.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.
638 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.
637 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
637 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
636 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
636 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych
635 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
635 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
634 30.10.2017 r. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
634 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej
633 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
633 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
632 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności
632 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ewidencji ludności
631 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
631 A 14.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
631 Z 15.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
630 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
630 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
629 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
629 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
628 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
628 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
628 B 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych
627 30.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
627 A 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
626 30.10.2017 r. Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito