Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
622 10.10.2017 r. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
621 4.10.2017 r. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r.
620 13.10.2017 r. Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
620 A 18.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
619 13.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
618 13.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
617 13.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw
617 A 17.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw
616 13.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017”
615 9.10.2017 r. Projekt uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce
615 S 18.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce (druk senacki nr 615)
614 18.10.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sanatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
613 27.09.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych
612 27.09.2017 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana
611 27.09.2017 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski
611 S 18.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski (druk nr 611)
610 27.09.2017 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
609 2.10.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
609 A 10.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
609 B 11.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
609 C 12.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
608 2.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
608 A 17.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
607 2.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
607 A 11.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
607 B 12.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
606 2.10.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.
606 A 10.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.
606 B 17.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.
605 2.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito