Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
517 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
516 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
515 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
514 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
513 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
512 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
511 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
510 18.05.2017 r. Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014-2015
509 12.05.2017 r. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
508 11.05.2017 r. Dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r."
507 11.05.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami
506 11.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
506 A 23.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
506 B 26.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
505 12.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
505 A 15.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
505 Z 17.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
504 9.05.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
503 27.04.2017 r. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016
502 21.04.2017 r. Projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka
501 27.04.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich j w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
500 26.04.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
499 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
499 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
498 24.04.2017 r. Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury
498 A 15.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o restytucji narodowych dóbr kultury
497 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
497 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
496 24.04.2017 r. Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie
496 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito