Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
200 18.01.2018 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 213), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 200)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

199 18.01.2018 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 212), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 199)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk senacki nr 705 Z).

retransmisja posiedzenia

 

198 17.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk senacki nr 705, druki sejmowe nr 1827, 1927 i 1927-A)
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy  (druk senacki nr 705 B)
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 704, druki sejmowe nr 2033, 2132 i 2132-A)
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy  (druk senacki nr 704 B)

retransmisja posiedzenia

197 16.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (cd.) (P9-05/17) (materiał do petycji)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Ministerstwo Infrastruktury  i Budownictwa
   Komisja do Spraw Petycji Sejm RP

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu wzmocnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych (cd.) (P9-34/17) (materiał do petycji)
  Materiały:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. "polisolokat" (cd.) (P9-26/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Polska Izba Ubezpieczeń
  Związek Banków Polskich
  Rzecznik Ubezpieczonych cz. 1.
  Rzecznik Ubezpieczonych cz. 2.
  Minister Rozwoju i Finansów
  Rzecznik Finansowy
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Komisja Nadzoru Finansowego
 4. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanieart. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (cd.) (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17).
  Opinia BADiK
  Materiały:
  Minister Sprawiedliwości 1
  Minister Sprawiedliwości 2
  Rzecznik Praw Dziecka
  Instytut Psychologii Zdrowia PTS
  Insytut Wymiaru Sprawiedliwości MS
  Dajemy Dzieciom Siłę
  Dla Dobra Dziecka
  dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych w Konstytucji RP (P9-38/17) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu doprecyzowania definicji tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w PRL (P9-39/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Instytut Pamięci Narodowej
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do świadczeń z ustawy o osoby świadczące prace na rzecz nielegalnych organizacji związkowych i politycznych do kwietnia 1989 r. oraz niewykonujących pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych (P9-40/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Instytut Pamięci Narodowej

retransmisja posiedzenia

196 15.01.2018 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 04 – Sąd Najwyższy; 05 – Naczelny Sąd Administracyjny; 06 – Trybunał Konstytucyjny; 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich; 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 52 – Krajowa Rada Sądownictwa; 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;  42 – Sprawy wewnętrzne; 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,   ;  56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne; 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 59 – Agencja Wywiadu; 15 – Sądy powszechne; 37 – Sprawiedliwość; 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, a także plany finansowe: Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego; Funduszu Wsparcia Policji; Funduszu Wsparcia Straży Granicznej; Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Centrum Usług Logistycznych;  Plan finansowy Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy; Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Piast”; Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Baltica”; Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Pomerania”; Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”; Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Carpatia”; Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

 retransmisja posiedzenia część 1.
 retransmisja posiedzenia część 2.
 retransmisja posiedzenia część 3.

195 21.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 195), Komisji Ustawodawczej (nr 210), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 132)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2

194 20.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 131), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 194)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

retransmisja posiedzenia

193 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 193), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 129), Komisji Ustawodawczej (nr 207)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki nr 696, druki sejmowe nr 2001, 2113 i 2113-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Zarząd Województwa MazowieckiegoZarząd Województwa Mazowieckiego 1, Państwowa Komisja Wyborcza,
  Związek Gmin Wiejskich RPMarszałek Województwa Kujawski-Pomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego
  Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka,
  Sejmik  Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu w Radomiu, Gminny Związek OSP RP Zamość, Wójt Gminy Zamość,

  Rzecznik Praw Obywatelskich, Ruch Kontroli Wyborów, Polski Związek Niewidomych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Związek Miast Polskich Związek Miast Polskich - załącznik

retransmisja posiedzenia

192 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 206), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 192)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 681, druki sejmowe nr 1871 i 2031).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 682, druki sejmowe nr 1931 i 2046).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

191 18.12.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 127), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 191)
 1. Rozpatrzenie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk senacki nr 680, druki sejmowe nr 1916, 2072 i 2072-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito