Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
186 28.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 654, druki sejmowe nr 1835, 1984 i 1984-A).

185 28.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 198), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 185)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 649, druki sejmowe nr 1814 i 1883).
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 560).
184 13.11.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 642, druki sejmowe nr 1780 i 1896).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie jednolitego wieku emerytalnego oraz wcześniejszej emerytury dla kobiet i weteranów walki o niepodległość (P9-30/17), (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska, w celu wprowadzenia do ustawy norm hałasu drogowego (P9-31/17), (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską (P9-33/17), (materiał do petycji).
 5. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

183 9.11.2017 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 195), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 183)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

retransmisja posiedzenia

    

       

182 25.10.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk senacki nr 619, druki sejmowe nr 1676, 1858 i 1858-A).
 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.” (druk senacki nr 622).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postepowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym (cd.) (P9-49/16) (materiał do petycji) (dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji) (odpowiedź ministerstwa sprawiedliwości).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu wzmocnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych (P9-34/17).

retransmisja posiedzenia

181 25.10.2017 r.
 1. Spotkanie ze Specjalnym Sprawozdawcą Narodów Zjednoczonych ds. niezależności sędziów i prawników, panem Diego Garcia-Sayánem.

retransmisja posiedzenia

180 19.10.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 67), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 180)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe.
   retransmisja posiedzenia
179 17.10.2017 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (cd.) (P9-05/17) (materiał do petycji) (odpowiedź ministerstwa infrastruktury i budownictwa) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wykreślenia art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (cd.) (P9-12/17) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postepowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym (cd.) (P9-49/16) (materiał do petycji) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji) (Dezyderat nr 31 Komisji do Spraw Petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-04/16) (materiał do petycji) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. „polisolokat” (P9-26/17) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zniesienia wspólności majątkowej małżonków (P9-27/17) (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu przyznania kart parkingowych osobom głuchym (P9-29/17) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z opłat weteranów walk o niepodległość w latach 1956-1989 (P9-32/17) (materiał do petycji).

 retransmisja posiedzenia

178 17.10.2017
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 104), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 178), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 114)
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.” (druk senacki nr 508).

 retransmisja posiedzenia

177 11.10.2017
 1. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu związanego z nowymi zasadami wydawania kart parkingowych kombatantom (cd.).
 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (druk senacki nr 609, druki sejmowe nr 1777 i 1843).
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk senacki nr 603, druki sejmowe nr 1604, 1793, 1812 i 1812-A).

retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito