Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
172 22.09.2017 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

          retransmisja posiedzenia

171 21.09.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk senacki nr 588, druki sejmowe nr 1713, 1743 i 1743-A).

 retransmisja posiedzenia

170 20.09.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk senacki nr 588, druki sejmowe nr 1713, 1743 i 1743-A) - punkt będzie rozpatrywany w dniu 21 września 2017 r. na 171. pos. Komisji
 2. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w zakresie umożliwienia składania w postaci elektronicznej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej (P9-21/17), (materiał do petycji P9-21/17).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, w celu przyznania byłym robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (P9-20/17), (materiał do petycji P9-20/17).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939-1945 (P9-22/17), (materiał do petycji P9-22/17).

           retransmisja posiedzenia

169 20.09.2017 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 583, druki sejmowe nr 1652 i 1748).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 589, druki sejmowe nr 1455, 1575 i 1575-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Rada Komornicza
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk senacki nr 584, druki sejmowe nr 1750, 1760 i 1760-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (cd) (P9-14/17) (materiał do petycji P9-14/17).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w zakresie wprowadzenia obowiązku zamieszczania odpowiedzi na petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (cd) (P9-15/17), (materiał do petycji P9-15/17), (odpowiedź GIODO).

         retransmisja posiedzenia

168 25.07.2017
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu dodania w art. 156 § 3 (P9-16/17).
  materiał do petycji P9-16/17

 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozpatrzenie wniosku w sprawie finansowania instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (cd.).
  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu - projekt
  Materiały:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2
  Biblioteka Polska w Paryżu

retransmisja posiedzenia

167 25.07.2017
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela” (druk senacki nr 519).
 2. Rozpatrzenie „Informacji na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2016 roku” (druk senacki nr 543).

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2

166 25.07.2017
 1. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu związanego z nowymi zasadami wydawania kart parkingowych kombatantom (cd.).
  Materiały:
  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu -  projekt
  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu -  opinia
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Stowarzyszenie  Przyjaciół Intergacji
  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu wprowadzenia ulgi na internet dla seniorów (cd.) (P9-13/17)
  materiał do petycji P9-13/17
  Materiały:
  Minister Rozwoju i Finansów
  Minister Cyfryzacji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (cd.) (P9-14/17).
  Projekt - Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
  materiał do petycji P9-14/17

retransmisja posiedzenia

165 22.07.2017
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu ustawy o Sądzie Najwyższym.

retransmisja posiedzenia

164 20.07.2017
 1. Rozpatrzenie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk senacki nr 567, druki sejmowe nr 1727 i 1769).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Izba Radców Prawnych
  Pracownicy Sądu Najwyższego
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
  Rzecznik Praw Obywtelskich
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka 1

retransmisja posiedzenia cz. 1

retransmisja posiedzenia cz. 2

163 17.07.2017
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości” (cd.).
  Materiały:
  Minister Sprawiedliwości 1
  Minister Sprawiedliwości 2
  Informacja Prawna Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17).
  Materiał do petycji P9-02/17
  Materiały:
  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (cd.) (P9-08/17).
  Materiał do petycji P8-08/17
  Materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P9-10/17), (P910/17_pet2)
  Materiał do petycji P9-10/17
  Materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie art. 125 pkt 2 i 3 oraz art. 235 pkt 1 (cd.) (P9-18/17).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał do petycji P9-18/17
 6. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito