Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
godz. 13.00, sala 182

 1. Informacja o wynikach rozpatrzenia przez Prezydium Senatu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.
 2. Sprawy różne.
   

Komisja Infrastruktury
godz. 13.30, sala 217

 1. Informacja na temat finasowania zabytków dziedzictwa kolejowego przez spółki sektora kolejowego. 

 

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
godz. 14.00, sala 307

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 486, druki sejmowe nr 1287 i 1472).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja  Praw Człowieka, Praworządności i Petycje
godz. 14.00, sala 13 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości” (cd.).
  Informacja prawna Biura Legislacyjnego
  Ministerstwo Sprawiedliwości
 2. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu związanego z nowymi zasadami wydawania kart parkingowych kombatantom (cd.).
  Opinia prawna Biura Legislacyjnego
  Pismo RPO
  UDsKiOR
  Pełnomocnik Rządu ds. ON
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych (cd.) (PW9-06/16)
  Uzupełnienie petycji 
  Materiał 
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  PIGEOR
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (P9-05/17).
  Materiał

 

Komisja Rodziny, Polityki |Senioralnej i Społecznej
godz. 14.00, sala 179

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 497, druki sejmowe nr 1350, 1422 i 1422-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

   

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 471, druki sejmowe nr 1256, 1306, 1398 i 1398-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   Materiały:
  Porozumienie przedsiębiorców poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym przez organy administracji państwowej RP

   

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 14.00, sala 182

 1. Spotkanie z prof. zw. dr. hab. Andrzejem Konradem Piaseckim, autorem książki pt. „Polska 1945-2015. Historia polityczna”.

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 14.00, sala 176

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii Jarosławem Łasińskim.

 

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
godz. 15.30, sala 307

 1. Rozpatrzenie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk senacki nr 496, druki sejmowe nr 1184 i 1474).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 15.30, sala 182

 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Świadczenia usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym” (cd.).
 2. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego”.
   

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 16.00, sala 176

 1. Rozwiązania włączające odbiorców niewidomych do odkrywania i poznawania bogactwa kultury.
 2. Sprawy różne.

 

Komisja Obrony Narodowej
godz. 16.00, sala 179

 1. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju systemu samolotów wielozadaniowych F-16. 
   

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 16.00, sala 217

 1. Informacja na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
  Materiały:
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Stan prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym.
  Materiały:
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administarcji Państwowej
godz. 16.30, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 499, druki sejmowe nr 1434 i 1483).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
godz. 17.30, sala 307

 1. Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (druk senacki nr 494, druki sejmowe nr 1407 i 1469).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. (druk senacki nr 495, druki sejmowe nr 1408 i 1470).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 17.30, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk senacki nr 492, druki sejmowe nr 1428 i 1464).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 18.00, sala 176

 1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii (wersja przekształcona) COM(2016) 861 (druk senacki nr 481).
 2. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016) 864 (druk senacki nr 482).
   

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 18.30, sala 176
Porządek posiedzenia

 1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (cd.) – COM(2016) 767.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – COM(2016) 799.
 3. Akty ustawodawcze bez uwag –propozycja: COM(2016) 798, COM(2017) 128, COM(2017) 136, COM(2017) 150.
 4. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko –propozycja: COM(2017) 157, COM(2017) 166.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito