Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wtorek, 16 stycznia 2018 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 9.00,  sala 176

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (cd.) (P9-05/17) (materiał do petycji)
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Ministerstwo Infrastruktury  i Budownictwa
  Komisja do Spraw Petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu wzmocnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych (cd.) (P9-34/17) (materiał do petycji)
  Materiały:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. "polisolokat" (cd.) (P9-26/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Polska Izba Ubezpieczeń
  Związek Banków Polskich
  Rzecznik Ubezpieczonych cz. 1.
  Rzecznik Ubezpieczonych cz. 2.
  Minister Rozwoju i Finansów
  Rzecznik Finansowy
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Komisja Nadzoru Finansowego
 4. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanieart. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (cd.) (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17).
  Opinia BADiK
  Materiały:
  Minister Sprawiedliwości 1
  Minister Sprawiedliwości 2
  Rzecznik Praw Dziecka
  Instytut Psychologii Zdrowia PTS
  Insytut Wymiaru Sprawiedliwości MS
  Dajemy Dzieciom Siłę
  Dla Dobra Dziecka
  dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w celu dostosowania jej postanowień do wymogów określonych w Konstytucji RP (P9-38/17) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, w celu doprecyzowania definicji tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w PRL (P9-39/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Instytut Pamięci Narodowej
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w celu poszerzenia kręgu uprawnionych do świadczeń z ustawy o osoby świadczące prace na rzecz nielegalnych organizacji związkowych i politycznych do kwietnia 1989 r. oraz niewykonujących pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych (P9-40/17) (materiał do petycji).
  Materiały:
  Instytut Pamięci Narodowej

 

Komisja Zdrowia
godz. 9.00,  sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 46 – Zdrowie; 66 – Rzecznik Praw Pacjenta; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).
   

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
godz. 10.00,  sala 13 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073):

  godz. 10.00
  - 
  20 – Gospodarka; 47 – Energia; 48 – Gospodarka złożami kopalin; 74 – Prokuratoria Generalna RP; 83 – Rezerwy celowe, a także plany finansowe: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Polskiego Centrum Akredytacji; Urzędu Dozoru Technicznego; Agencji Rezerw Materiałowych; Funduszu Zapasów Interwencyjnych; Funduszu Reprywatyzacji; Funduszu Rekompensacyjnego;

  godz. 12.00
  - 
  40 – Turystyka; 50 – Urząd Regulacji Energetyki; 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 60 – Wyższy Urząd Górniczy; 64 – Główny Urząd Miar; 65 – Polski Komitet Normalizacyjny, a także plany finansowe: Polskiej Organizacji Turystycznej; Polskiej Agencji Kosmicznej.

   

Komisja Infrastruktury
godz. 10.00,  sala 24 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073):

  godz. 10.00
  - 
  18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 26 – Łączność; 39 – Transport; 71 – Urząd Transportu Kolejowego, a także plany finansowe: Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

  godz. 12.00
  - 
  21 – Gospodarka morska; 27 – Informatyzacja; 69 – Żegluga śródlądowa; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej, a także plany finansowe: Centralnego Ośrodka Informatyki.

         

Komisja Obrony Narodowej
godz. 10.00,  sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 29 – Obrona narodowa; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; pozostałe części budżetowe w zakresie działu 752 – Obrona narodowa, a także plany finansowe: Agencji Mienia Wojskowego; Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).
   

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
godz. 11.00,  sala 179

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073):

  godz. 11.00
  - 
  30 – Oświata i wychowanie; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem;

  godz. 12.00
  - 
  28 – Nauka; 38 – Szkolnictwo wyższe; 67 – Polska Akademia Nauk, a także plany finansowe: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Narodowego Centrum Nauki;

  godz. 14.00
  - 
  25 – Kultura fizyczna, a także plany finansowe: Centralnego Ośrodka Sportu; Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,

  Polskiej Agencji Antydopingowej;

  godz. 14.45
  - 
  27 – Informatyzacja;

  godz. 15.00
  - 
  61 – Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

      

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 11.00,  sala 307

Porządek posiedzenia

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 45 – Sprawy zagraniczne; 84 – Środki własne Unii Europejskiej, a także plany finansowe: Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia; Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876, 2073 i 2073).

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 12.00,  sala 102 (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

 

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
godz. 12.00,  sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 03 – Kancelaria Senatu; 30 – Oświata i wychowanie; 45 – Sprawy zagraniczne; 83 – Rezerwy celowe oraz części budżetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zawierają środki przeznaczone na rzecz Polonii i Polaków za granicą (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

  

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 12.00,  sala 307

 1. Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji oraz w krajach dodatkowych akredytacji Państwie Brunei Darussalam i Republice Filipin Krzysztofem Dębnickim.

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 12.30, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 17 – Administracja publiczna; 34 – Rozwój regionalny; 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; 49 – Urząd Zamówień Publicznych; 75 – Rządowe Centrum Legislacji; 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze ogółem, a także plan finansowy Centrum Obsługi Administracji Rządowej (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).


Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 12.30,  sala 307

             Porządek posiedzenia

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego – COM(2017) 825.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich–COM(2017) 826.
 3. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich – COM (2017) 824.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego – COM (2017) 827.
 5. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej – COM(2017) 706.
 6. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej – COM(2017) 783.
 7. Zalecenie Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro – COM(2017) 770.
 8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – COM(2017) 734.
 9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków – COM(2017) 735.
 10. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 742, COM(2017) 774, COM(2017) 792.
 11. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 835, COM(2017) 713.
 12. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 691, COM(2017) 711, COM(2017) 726, COM(2017) 731, COM(2017) 733, COM(2017) 746, COM(2017) 756, COM(2017) 757, COM(2017) 758, COM(2017) 759, COM(2017) 764, COM(2017) 765, COM(2017) 766.

 

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 13.00,  sala 101(budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:
  - 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Promocji Kultury; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

 

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
godz. 13.00,  sala 25 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073):

  godz. 13.00

  - 03 – Kancelaria Senatu;

  godz. 13.30

  - 02 – Kancelaria Sejmu;

  godz. 14.00

  - 11 – Krajowe Biuro Wyborcze;

  godz. 14.30

  - 01 – Kancelaria Prezydenta RP, a także plan finansowy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
godz. 13.00,  sala 176

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 – Państwowa Inspekcja Pracy; 14 – Rzecznik Praw Dziecka; 31 – Praca; 44 – Zabezpieczenie społeczne; 63 – Rodzina; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).
  Materiały:
  Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Insepekcji Pracy

        

Komisja Środowiska
godz. 14.00,  sala 13 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 –Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

 

Komisja Gospodarki Narodowei i Innowacyjności
godz. 14.30,  sala 12 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk senacki nr 706, druki sejmowe nr 2147 i 2176).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 
  Polski Alarm Smogowy, Krakowski Alarm Smogowy
  Polska Organizacja Gazu PłynnegoPrezentacja
   

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 15.00,  sala 102 (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 702, druki sejmowe nr 2145 i 2158).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 16.00,  sala 102 (budynek Sejmu)

 1. Informacja o realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2015-2019.
   

Komisja Środowiska oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 16.00,  sala 13 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (druk senacki nr 701, druki sejmowe nr 2120 i 2163).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Środowiska
godz. 16.30,  sala 13 (budynek G)

 1. Informacja Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej na temat przebiegu sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 23) w Bonn w 2017 r.
 2. Informacja Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej na temat priorytetów kolejnej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24), planowanej w Katowicach w 2018 r.
   

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 17.00,  sala 217

 1. Rozpatrzenie opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2018.
  Materiały:
  Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy
   

Komisja Ustawodawcza
godz. 17.00,  sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk senacki nr 705, druki sejmowe nr 1827, 1927 i 1927-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Rada Kuratorów
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 704, druki sejmowe nr 2033, 2132 i 2132-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

   

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
godz. 18.00,  sala
307 - uwaga zmiana sali

 1. Rozpatrzenie wniosku Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, złożonego do Marszałka Senatu w dniu 19 grudnia 2017 r.

 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 18.30,  sala 217

 1. Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2018.

 

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito