Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Środa, 26 kwietnia 2017 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
godz. 8.15, sala 176

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 471, druki sejmowe nr 1256, 1306, 1398 i 1398-A) - kontynuacja
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   Materiały:

  Porozumienie przedsiębiorców poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym przez organy administracji państwowej RP
   

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 8.30, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 493, druki sejmowe nr 1427 i 1444).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
godz. 8.30, sala
217 - zmiana sali

 1. Informacja PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. na temat bieżącej sytuacji sektora elektroenergetycznego.
 2. Czynniki zewnętrzne, w tym unijna polityka klimatyczna, wpływające na przyszły kształt polskiej energetyki.
   

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 9.00, sala 307

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk senacki nr 490, druki sejmowe nr 1412, 1448 i 1448-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   

Komisja Ustawodawcza
godz. 9.00, sala
176 - zmiana sali

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin (druk senacki nr 437).
   

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 10.00, sala 176

 1. Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (druk senacki nr 494, druki sejmowe nr 1407 i 1469).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. (druk senacki nr 495, druki sejmowe nr 1408 i 1470).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
godz. 10.00, sala 182

 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 2. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia z dnia 20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonego do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-PST-SCW.7421.908485.2016.9.A.0768).
 3. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora Zbigniewa Cichonia z dnia 20 kwietnia 2017 r. o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie określone we wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego, złożonego do Marszałka Senatu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 27 stycznia 2017 r. (znak: CAN-PST-SCW.7421.737966.2016.5.A.0768).
   

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach, sala 176

 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.
   

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach, sala 176

 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito