Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Środa, 20 września 2017 r.

Komisja Zdrowia
godz. 11.00, sala 179

 1. Rozpatrzenie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druk senacki nr 582, druki sejmowe nr 1651, 1770 i 1770-A).
  Opinia Biura Legislacyjneg Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (druk senacki nr 599, druki sejmowe nr 1820 i 1824, 1824-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Środowiska
godz. 12.00, sala 176

 1. Informacja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat realizacji Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej.
 2. Zmiany w liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce oraz możliwości ochrony gatunków zagrożonych. 

 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 12.00, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 583, druki sejmowe nr 1652 i 1748).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 589, druki sejmowe nr 1455, 1575 i 1575-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Rada Komornicza
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk senacki nr 584, druki sejmowe nr 1750, 1760 i 1760-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (cd) (P9-14/17) (materiał do petycji P9-14/17).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w zakresie wprowadzenia obowiązku zamieszczania odpowiedzi na petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (cd) (P9-15/17), (materiał do petycji P9-15/17), (odpowiedź GIODO).

 

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 13.00, sala 179

 1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druk senacki nr 590, druki sejmowe nr 1537 i 1761).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Sprawy różne.

 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
godz. 13.00, sala 102 (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druk senacki nr 592, druki sejmowe nr 1693 i 1754).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 597, druki sejmowe nr 908, 1783 i 1816, 1816-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
   godz. 14.00, sala posiedzeń plenarnych Senatu
  Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk senacki nr 588, druki sejmowe nr 1713 i 1743, 1743-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
godz. 14.00, sala 176

 1. Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat realizacji znowelizowanej ustawy o repatriacji.
 2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji znowelizowanej ustawy o Karcie Polaka.
 3. Sprawy różne.

 

Komisja Infrastruktury
godz. 15.00, sala 13 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 596, druki sejmowe nr 1740 i 1808).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów
 2. Rozpatrzenie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (druk senacki nr 585, druki sejmowe nr 1689 i 1711).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
godz. 15.00, sala 22 (budynek G) 
NASTĄPIŁA ZMIANA SALI

 1. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku”.
  Materiały:
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 2. Informacja na temat przejęcia zadań Agencji Rynku Rolnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z rozpoczęciem działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dniu 1 września 2017 r.
  Materiały:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Komisja Obrony Narodowej
godz. 16.00, sala 179

 1. Informacja na temat jubileuszowego XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 16.00, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druk senacki nr 592, druki sejmowe nr 1693 i 1754).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druk senacki nr 598, druki sejmowe nr 1775 i 1805).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (druk senacki nr 591, druki sejmowe nr 1650 i 1707).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 17.00, sala 22 (budynek G) 
NASTĄPIŁA ZMIANA SALI

 1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 593, druki sejmowe nr 1807 i 1810).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 17.00, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – COM(2017) 400.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich – COM(2017) 331.
 3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) – COM(2017) 343.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury – COM(2017) 375.
 5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 ustanawiające program Kreatywna Europa (2014-2020) – COM(2017) 385.
 6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 – COM(2017) 344.
 7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1077/2011 – COM(2017) 352.
 8. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 361, COM(2017) 422, COM(2017) 424.
 9. Akt nieustawodawczy bez uwag – propozycja: COM(2017) 271.
 10. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko –propozycja: COM(2017) 461.
 11. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko –propozycja: COM(2017) 378, COM(2017) 380, COM(2017) 382, COM(2017) 384, COM(2017) 386, COM(2017) 387, COM(2017) 388, COM(2017) 389, COM(2017) 390, COM(2017) 391, COM(2017) 392, COM(2017) 395, COM(2017) 396, COM(2017) 397, COM(2017) 399, COM(2017) 402, COM(2017) 403, COM(2017) 406, COM(2017) 408, COM(2017) 412, COM(2017) 413, COM(2017) 414, COM(2017) 427, COM(2017) 428, COM(2017) 436, JOIN(2017) 023, JOIN(2017) 024.

 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 17.00, sala 176

 1. Rozpatrzenie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk senacki nr 588, druki sejmowe nr 1713, 1743 i 1743-A) - punkt będzie rozpatrywany w dniu 21 września 2017 r. na 171. pos. Komisji
 2. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w zakresie umożliwienia składania w postaci elektronicznej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej (P9-21/17), (materiał do petycji P9-21/17).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, w celu przyznania byłym robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (P9-20/17), (materiał do petycji P9-20/17).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939-1945 (P9-22/17), (materiał do petycji P9-22/17).

 

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Zdrowia
godz. 17.30, sala 179,
posiedzenie nie odbędzie się

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (druki sejmowe nr 1655 i 1819).
   

Komisja Obrony Narodowej
godz. 17.30, sala 179

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 586, druki sejmowe nr 1688 i 1757, 1757-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 

Komisja Ustawodawcza
godz. 18.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 583, druki sejmowe nr 1652 i 1748).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (druk senacki nr 578).
 3. Pierwsze czytanie: projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki (druk senacki nr 575) oraz projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności” (druk senacki nr 581).

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 18.00, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk senacki nr 587, druki sejmowe nr 1324, 1683 i 1683-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito