Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

I.  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach  internetowych www.senat.gov.pl oraz www.senat.edu.pl jest bezpłatne, ale wymaga:

- poinformowania o źródle jej pozyskania oraz o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

- w przypadku informacji mającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli dane te zostały podane; o ewentualnych innych ograniczeniach dostępności tego rodzaju informacji w celu ponownego wykorzystywania, związanych z ochroną praw własności intelektualnej, informuje się w miejscu ich udostępnienia na stronie internetowej. 

II. Informacja o czynnikach branych pod uwagę przy ustalaniu opłat w przypadku nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Kancelaria Senatu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie brane są pod uwagę koszty przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie, w szczególności:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

- koszty elektronicznych nośników danych;

- koszty pracy dodatkowej;

- koszty przekazania informacji (np. koszty przesyłki).

III. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Organem właściwym do wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywania informacji sektora publicznego jest Szef Kancelarii Senatu. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu

IV. Prawo do sprzeciwu

Szef Kancelarii Senatu, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może złożyć wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Szef Kancelarii Senatu rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito