Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wykaz petycji

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (P9-23/16).


Petycja indywidualna wniesiona przez Tymona Radzika. Plik pdf (ikonka) Plik pdf z treścią petycji

Dotyczy: ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

Autor petycji w uzasadnieniu wskazał, że „przedmiotem petycji jest umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności na posiedzeniach jawnych w sądach administracyjnych. W aktualnym stanie prawnym (art. 95 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) osoby małoletnie w ogóle nie mogą obserwować przebiegu posiedzenia, o ile nie są one stroną lub osobą wezwaną przez sąd”.

Zdaniem autora petycji „wśród osób małoletnich sporo jest tych, którzy interesują się działalnością społeczną, społeczeństwem obywatelskim i działaniem na rzecz swojego lokalnego środowiska, a nawet i całego kraju. Wiele spraw ważnych dla społeczności rozstrzyga się w sądach administracyjnych, które kształtują sytuację prawną w postępowaniach dotyczących działania administracji publicznej. Jest prawem człowieka, czyli też osoby małoletniej, wiedzieć jak działa władza i uzyskiwać własne poglądy na wszelkie tematy. Jest to część prawa do posiadania opinii”. 

28 kwietnia 2016 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
14 czerwca 2016 r.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad zagadnieniem petycji. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie: sędzia Maria Wiśniewska - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędzia Jerzy Siegień. W głosowaniu senatorowie zdecydowali o prowadzeniu dalszych prac nad petycją.

2 sierpnia 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała rozpatrywanie petycji. Senatorowie wysłuchali opinii przedstawiciela Biura Legislacyjnego. Komisja przyjęła wniosek o podjęciu prac przygotowawczych do zrealizowania postulatu petycji w projekcie ustawy.

20 września 2016 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad petycją. Senatorowie zapoznali się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przygotowanym przez Biuro Legislacyjne, realizującym postulat petycji. W głosowaniu podjęta została decyzja przyjęciu projektu ustawy (druk senacki nr 287). W dalszych pracach nad projektem komisję reprezentował będzie senator Rafał Ambrozik.

29 września 2016 r. Marszałek Senatu skierował do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

12 grudnia 2016 r. Komisje na wspólnym posiedzeniu rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy i wnoszą o przyjęcie bez poprawek załączonego projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

11 stycznia 2017 r. Senat RP na 33. posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Senacki projekt ustawy zrealizował postulaty petycji.

12 stycznia 2017 r. projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 1248).

23 lutego 2017 r. po I czytaniu na 36. posiedzeniu Sejmu projekt skierowano do dalszych prac do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

23 marca 2017 r. przyjęto sprawozdanie podkomisji o projekcie, zaś 5 kwietnia 2017 r. Komisja Nadzwyczajna przyjęła Sprawozdanie o projekcie ustawy – druk sejmowy nr 1453. 

17 maja 2017 r. Senat RP (41. posiedzenie) przyjął ustawę bez poprawek. Ustawa została skierowana do Prezydenta RP do podpisu. 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito