Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wykaz petycji

przejdź do:
Lp. Petycja
226 Petycja z dnia 11 września 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (P9-35/17).
225 Petycja z dnia 5 września 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu wzmocnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych (P9-34/17).
224 Petycja z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską (P9-33/17).
223 Petycja z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z opłat weteranów walk o niepodległość w latach 1956–1989 (P9-32/17).
222 Petycja z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska, w celu wprowadzenia do ustawy norm hałasu drogowego (P9-31/17).
221 Petycja z dnia 15 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie jednolitego wieku emerytalnego oraz wcześniejszej emerytury dla kobiet i weteranów walki o niepodległość (P9-30/17).
220 Petycja z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w celu przyznania kart parkingowych osobom głuchym (P9-29/17).
219 Petycja z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania dodatku z tytułu niepełnosprawności (P9-28/17).
218 Petycja z dnia 6 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie zniesienia wspólności majątkowej małżonków (P9-27/17).
217 Petycja z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. ,,polisolokat” (P9-26/17).
216 Petycja z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w zakresie wydłużenia terminów do złożenia apelacji przez osoby mieszkające poza Polską (P9-25/17).
215 Petycja z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie sporządzania na piśmie i doręczania uzasadnienia każdego wyroku stronom (P9-24/17).
214 Petycja z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie bezpośredniego zawierania umów odbiorców z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (P9-23/17).
213 Petycja z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939-1945 (P9-22/17).
212 Petycja z dnia 28 maja 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w zakresie umożliwienia składania w postaci elektronicznej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej (P9-21/17).
211 Petycja z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu przyznania byłym robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (P9-20/17).
210 Petycja z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w zakresie emerytur funkcjonariuszy służb celnych, którzy w PRL byli funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa (P9-19/17)
209 Petycja z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie art. 125 pkt 2 i 3 oraz art. 235 pkt 1 (P9-18/17).
208 Petycja z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w celu poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (P9-17/17).
207 Petycja z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu dodania w art. 156 § 3 (P9-16/17).
przejdź do:
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito