Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Petycja wielokrotna (PW9-01/17) z 2.04.2017 r. dotycząca wprowadzenia zmian w ustawach: Kk, Kw, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kpc

Petycja wielokrotna (PW9-01/17) z dnia 2 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w ustawach:

-     z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2,
-     z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6,
-     z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2,
-     z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2.

Petycja wniesiona przez osoby indywidualne oraz osoby, które udzieliły poparcia dla petycji (lista).

Postulowane w petycji zmiany mają na celu doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnim, sprawowania władzy rodzicielskiej w aspekcie orzekania opieki naprzemiennej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w wymienionych zakresach.

Autorzy petycji wnoszą o wprowadzenie: sankcji za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z małoletnim; zasad ustalania zamieszkania i opieki naprzemiennej nad dzieckiem, w porównywalnych okresach przez każdego z rodziców, w przypadku rozstania się rodziców; modyfikacji sposobu zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW9-01/17 przekazywane będą za pośrednictwem strony: http://www.senat.gov.pl/petycje/.

16 maja 2017 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

20 września 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad postulatami petycji. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Prawo Dziecka”, którzy poparli postulaty petycji. Obecna była również pani senator Bogusława Orzechowska, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która wnosiła o podjęcie prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie zdecydowali o prowadzeniu dalszych prac nad petycją po uzyskaniu opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

4 grudnia 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad petycją oraz przeprowadziła dyskusję nad postulatami petycji. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Prawo Dziecka”. Przedstawicielka Biura Legislacyjnego wskazała, że choć petycja zawiera szereg postulatów, to podstawowym problemem jest zmiana praktyki orzeczniczej sądów.

Komisja postanowiła przerwać prace nad petycją celem przedyskutowania w powiększonym składzie możliwości realizacji postulatów petycji.

16 stycznia 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad petycją oraz przeprowadziła rozległą dyskusję nad postulatami petycji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Prawo Dziecka”. Głos zabrał pan Daniel Guga, członek zarządu Stowarzyszenia, który wskazał, że autorom petycji nie chodzi o automatyzm przy orzekaniu opieki naprzemiennej, ale o sytuacje kiedy jeden z rodziców bojkotuje taki rodzaj opieki z uwagi na konflikt. Ponadto przepisy o wykonywaniu kontaktów nie gwarantują ich skuteczności. Szybsze i skuteczniejsze byłoby wprowadzenie do Kodeksu wykroczeń i Kodeksu karnego karalności za incydentalne albo uporczywe utrudnianie kontaktów.

W głosowaniu komisja przyjęła wniosek o podjęciu wstępnych prac legislacyjnych do zrealizowania postulatów petycji.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito