Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Petycje w pracach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

4.12.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-04/16) (materiał do petycji PW9-04/16) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16(materiał do petycji P9-38/16)
  Opinia Komisji Kultury i Środków Przekazu
  Materiały:
  Kancelaria Prezydenta RP 1
  Kancelaria Prezydenta RP 2
  Kancelaria Prezydenta RP 3
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 3. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (cd.) (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17),
  Opinia BADiK
  Materiały:
  Minister Sprawiedliwości 1
  Minister Sprawiedliwości 2
  Rzecznik Praw Dziecka
  Instytut Psychologii Zdrowia PTS
  Insytut Wymiaru Sprawiedliwości MS
  Dajemy Dzieciom Siłę
  Dla Dobra Dziecka
  dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu przyznania byłym robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (cd.) (P9-20/17), (materiał do petycji P9-20/17).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939-1945 (cd.)(P9-22/17), (materiał do petycji P9-22/17).
  Materiały:
  Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

          retransmisja posiedzenia

28.11.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu wprowadzenia zapisu o polskim języku migowym (P9-35/17), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki (P9-36/17), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej doprecyzowania przepisów o zapobieganiu pornografii (P9-37/17), materiał do petycji.

           retransmisja posiedzenia

13.11.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie jednolitego wieku emerytalnego oraz wcześniejszej emerytury dla kobiet i weteranów walki o niepodległość (P9-30/17), (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska, w celu wprowadzenia do ustawy norm hałasu drogowego (P9-31/17), (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wydłużenia terminów do wniesienia pisma procesowego dla osób mieszkających poza Unią Europejską (P9-33/17), (materiał do petycji).

retransmisja posiedzenia

25.10.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postepowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym (cd.) (P9-49/16) (materiał do petycji) (dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji) (odpowiedź ministerstwa sprawiedliwości).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu wzmocnienia ochrony konsumenta korzystającego z usług telekomunikacyjnych (P9-34/17).

retransmisja posiedzenia

17.10.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (cd.) (P9-05/17) (materiał do petycji) (odpowiedź ministerstwa infrastruktury i budownictwa) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wykreślenia art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (cd.) (P9-12/17) (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postepowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym (cd.) (P9-49/16) (materiał do petycji) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji) (Dezyderat nr 31 Komisji do Spraw Petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-04/16) (materiał do petycji) (odpowiedź sejmowej Komisji do Spraw Petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. „polisolokat” (P9-26/17) (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zniesienia wspólności majątkowej małżonków (P9-27/17) (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu przyznania kart parkingowych osobom głuchym (P9-29/17) (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, w celu zwolnienia z opłat weteranów walk o niepodległość w latach 1956-1989 (P9-32/17) (materiał do petycji).

 retransmisja posiedzenia

26.09.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w zakresie bezpośredniego zawierania umów odbiorców z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym (P9-23/17), (materiał do petycji P9-23/17).

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie sporządzania na piśmie i doręczania uzasadnienia każdego wyroku stronom (P9-24/17), (materiał do petycji P9-24/17).

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w zakresie wydłużenia terminów do złożenia apelacji przez osoby mieszkające poza Polską (P9-25/17), (materiał do petycji P9-25/17).

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania dodatku z tytułu niepełnosprawności (P9-28/17), (materiał do petycji P9-28/17).

                 retransmisja posiedzenia

20.09.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (cd) (P9-14/17) (materiał do petycji P9-14/17).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w zakresie wprowadzenia obowiązku zamieszczania odpowiedzi na petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (cd) (P9-15/17), (materiał do petycji P9-15/17), (odpowiedź GIODO).
  retransmisja posiedzenia
 3. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2, - z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6, - z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2, - z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2 (PW9-01/17), (materiał do petycji PW9-01/17).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w zakresie umożliwienia składania w postaci elektronicznej sprawozdania finansowego o źródłach pozyskania funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej (P9-21/17), (materiał do petycji P9-21/17).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach (…) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, w celu przyznania byłym robotnikom pracy przymusowej w III Rzeszy prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach i ambulatoriach (P9-20/17), (materiał do petycji P9-20/17).
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania świadczenia pieniężnego dla dzieci wojny 1939-1945 (P9-22/17), (materiał do petycji P9-22/17).

   retransmisja posiedzenia

25.07.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu wprowadzenia ulgi na internet dla seniorów (cd.) (P9-13/17)
  materiał do petycji P9-13/17
  Materiały:
  Minister Rozwoju i Finansów
  Minister Cyfryzacji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (cd.) (P9-14/17).
  Projekt - Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
  materiał do petycji P9-14/17
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu dodania w art. 156 § 3 (P9-16/17).

      materiał do petycji P9-16/17
retransmisja posiedzenia
retransmisja posiedzenia

 

17.07.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17).
  Materiał do petycji P9-02/17
  Materiały:
  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (cd.) (P9-08/17).
  Materiał do petycji P8-08/17
  Materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P9-10/17), (P9-10/17-2)
  Materiał do petycji P9-10/17
  Materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie art. 125 pkt 2 i 3 oraz art. 235 pkt 1 (cd.) (P9-18/17).
  Materiał do petycji P9-18/17

retransmisja posiedzenia

 

11.07.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, w celu wprowadzenia obowiązku okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku (P9-14/17).
  materiał do petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w zakresie wprowadzenia obowiązku zamieszczania odpowiedzi na petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (P9-15/17).
  materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w celu poprawy funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego (P9-17/17).
  materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), w zakresie emerytur funkcjonariuszy służb celnych, którzy w PRL byli funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa (P9-19/17).
  materiał do petycji

           retransmisja posiedzenia

 

27.06.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu wprowadzenia ulgi na internet dla seniorów (P9-13/17).
  materiał do petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie art. 125 pkt 2 i 3 oraz art. 235 pkt 1 (P9-18/17).
  materiał do petycji

                  retransmisja posiedzenia cz.2

20.06.2017 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2016 roku petycji.
  Sprawozdanie
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1071 r. Kodeks wykroczeń, w celu uregulowania immisji (P9-11/17).
  materiał do petycji
  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego policjanta (cd.) (P9-04/17).
  Pojekt Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu
  materiał do petycji
  Materiały:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Minister Sprawiedliwości
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych (cd.) (PW9-06/16).
  materiał do petycji
  Materiały:
  Ministerstwo Energii

 retransmisja posiedzenia

31.05.2017 r.

 1. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2016 roku petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w zakresie kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy (P9-09/17) (uzupełnienie petycji).
  materiał do petycji 
  retransmisja posiedzenia

23.05.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego policjanta (cd.) (P9-04/17).
  materiał do petycji
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu karnego w zakresie wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego będącego osobą najbliższą sprawcy przestępstwa (P9-07/17).
  materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej podwyższenia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do dodatku pielęgnacyjnego oraz coroczną waloryzację tego zasiłku (P9-08/17).
  materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wykreślenia art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (P9-12/17).
  materiał do petycji
   retransmisja posiedzenia

10.05.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie edukacji dwujęzycznej osób głuchych (cd.)(P9-54/16).
  materiał do petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (cd.) (P9-02/17).
  materiał do petycji
  Pismo sejmowej Komisji do spraw Petycji
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania opiekunom pobierającym emerytury i renty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym (P9-10/17) petycja zbiorowa i indywidualna.
  materiał do petycji

                retransmisja posiedzenia

25.04.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych (cd.) (PW9-06/16)
  Uzupełnienie petycji 
  Materiał 
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  PIGEOR
  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie doprecyzowania i wzmocnienia pozycji członków spółdzielni mieszkaniowych (P9-05/17).
  Materiał
   retransmisja posiedzenia
  Informacja

5.04.2017 r.

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.) (P9-06/17).
retransmisja posiedzenia

28.03.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom wojsk kolejowych za wykonywanie przymusowej pracy w czasie służby wojskowej (P9-01/17).
  materiał do petycji

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (P9-02/17).
  materiał do petycji

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w celu zwolnienia z opłaty za postój w strefie płatnego parkowania pojazdów konwojujących pieniądze (P9-03/17).
  materiał do petycji

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego policjanta (P9-04/17).
  materiał do petycji

 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (P9-06/17).
  materiał do petycji

 retransmisja posiedzenia

21.03.2017 r.

Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16)
Materiał do petycji
Opinia Komisji Kultury i Środków Przekazu
Materiały:
Kancelaria Prezydenta RP 1
Kancelaria Prezydenta RP 2
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 retransmisja posiedzenia

08.03.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, w zakresie tworzenia domów pomocy społecznej dla osób głuchych (cd.) (P9-56/16).
  materiał do petycji
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodek pracy i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie wzmocnienia praw pracowniczych osób głuchych (P9-61/16).
  materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie wyłączenia gruntów rolnych położonych w granicach miast spod działania ustawy (P9-60/16).
  materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych (P9-62/16).
  materiał do petycji
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w zakresie obowiązku nieodpłatnego zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości (P9-63/16).
  materiał do petycji
  Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (PW9-05/16).
  materiał do petycji
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych (PW9-06/16) (uzupełnienie petycji).
  materiał do petycji

retransmisja posiedzenia   

16.02.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie pobierania stypendium (cd.) (P9-51/16).
  Materiał do petycji

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (cd.) (P9-50/16).
  Materiał do petycji

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (cd.) (P8-08/15).
  Materiał do petycji

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (cd.) (P9-19/16).
  Materiał do petycji

 5. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (cd.) (PW9-04/16).
  Materiał do petycji
   retransmisja posiedzenia

31.01.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie tworzenia domów pomocy społecznej dla osób głuchych (P9-56/16).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w zakresie wprowadzenia 50% ulgi dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (P9-57/16).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w zakresie przyznania 100% dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla osób głuchych lub niedosłyszących(P9-58/16).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie definicji "niezawisły sędzia" (P9-59/16).
  retransmisja posiedzenia

10.01.2017 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16).
  Materiały:
  Materiał do petycji
  Kancelaria Prezydenta RP

  Komisja Kultury i Środków Przekazu

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty (cd.) (P9-45/16).
  Materiały:
  Materiał do petycji
  Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 3. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (PW9-03/16).
  Materiały:
  Materiał do petycji
  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Ministerstwo Sprawiedliwości

  Sejmowa Komisja do Spraw Petycji
  Ś
  ląskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.) (P9-43/16).
  Materiały:
  Materiał do petycji
  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Uwaga obywatelska
  Dla Dobra Dziecka
  retransmisja posiedzenia

13.12.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (PW9-04/16).
  materiał do petycji
 2.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie edukacji dwujęzycznej osób głuchych (P9-54/16).
  materiał do petycji
 3.  Rozpatrzenie petycji dotyczącej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie składania oświadczeń lustracyjnych przez władze stowarzyszeń i fundacji (P9-55/16).
  materiał do petycji
  retransmisja posiedzenia

24.11.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (cd.) (P9-18/16).
  Projekt Biura Legislacyjnego
  Materiał do petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie pobierania stypendium (P9-51/16).
  Materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dotyczącym weteranów walki o niepodległość z lat 1956-89 (P9-52/16).
  Materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.)  (P9-43/16).
  Materiał do petycji P9-43/16
  MRPiPS
  ZUS
   retransmisja posiedzenia

9.11.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (cd.)  (P9-43/16).
  Materiał do petycji P9-43/16
  M
  RPiPS
  ZUS
 2. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w art. 379 Kodeksu postępowania cywilnego (cd.)  (P9-47/16).
  Materiał do petycji P9-47/16
  Materiały inne
  Ministerstwo Sprawiedliwości
 3. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany Konstytucji RP (P9-53/16).
  Materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postepowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postepowaniu karnym (P9-49/16).
  Materiał do petycji
   retransmisja posiedzenia

12.10.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej tymczasowego pomieszczenia, w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (cd.) (P8-08/15).
  Materiał do petycji
  O
  dpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
  Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (cd.) (P9-18/16).
  Materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustanowienia niedzieli, jako świątecznego dnia wolnego od pracy, z jednoczesnym zakazem handlu w tym dniu (cd.) (P9-26/16).
  Materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (P9-50/16).
  Materiał do petycji
   retransmisja posiedzenia

4.10.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w celu objęcia świadczeniem wychowawczym wszystkich dzieci oraz kontynuowaniu jego wypłaty w okresie pobierania nauki (P9-44/16).
  Materiał do petycji P9-44/16
  Materiały:
  Materiał 1

 2. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (PW9-03/16).
  Materiał do petycji PW9-03/16
  Materiały:
  Materiał 1Materiał 2Materiał 3Materiał 4Materiał 5
   retransmisja posiedzenia

27.09.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela w zakresie uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego (P9-42/16).
  Materiał do petycji P9-42/16
  Materiały

 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy  ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty (P9-45/16).
  Materiał do petycji P9-45/16
  Materiały

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 60 § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (P9-46/16).
  Materiał do petycji P9-46/16
  Materiały

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w art. 379 Kodeksu postępowania cywilnego (P9-47/16).
  Materiał do petycji P9-47/16
  Materiał 1

 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania zadośćuczynienia lub odszkodowania dla byłych junaków za pracę wykonywaną w ramach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (P9-48/16).
  Materiał do petycji P9-48/16
  Materiały
  retransmisja posiedzenia

20.09.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (cd.) (P9-19/16).
  Materiał do petycji P9-19/16
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Sejmowa Komisja Petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (cd.) (P9-23/16).
  Materiał do petycji P9-23/16
  Projekt
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (cd.) (P-29/16).
  Materiał do petycji P9-29/16
  MRPiPS
  ZUS
  Rzecznik Praw Obywatelskich
  Ocena Skutków Regulacji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (cd.) (P9-33/16).
  Materiał do petycji P9-33/16 
  Projekt
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia podstawy do pobierania przez inwalidów wojennych dwóch świadczeń w pełnej wysokości tj. 100% renty inwalidzkiej i emerytury (cd.) (P9-34/16).
  Materiał do petycji P9-34/16
  MRPiPS
  MRPiPS - odpowiedź
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (P9-43/16).
  Materiał do petycji P9-43/16
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (cd.) (P9-38/16).
  Materiał do petycji P9-38/16
  Kancelaria Prezydenta 1
  Kancelaria Prezydenta 2
  Dodatkowe pismo autora petycji
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (cd.) (P9-40/16).
  Materiał do petycji P9-40/16
  MSWiA
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (P9-37/16).
  Materiał do petycji P9-37/16
   retransmisja posiedzenia

2.08.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi cd. (P9-23/16) Plik pdf (ikonka) treść petycji Plik pdf z treścią petycji zgoda na ujawnienie danych osobowych.
  materiał do petycji P9-23/16
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu uchylenia art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1996 r. o gospodarce nieruchomościami cd. (P9-25/16).
  materiał do petycji P9-25/16
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie do Kodeksu wyborczego instytucji obserwatorów krajowych wyborów cd. (P9-27/16).
  materiał do petycj P9-27/16
  opinia MSWiA
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych cd. (P9-28/16).
  materiał do petycji P9-28/16
  o
  pinia Ministerstwa Sprawiedliwości
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (P9-36/16).
  materiał do petycj P9-36/16
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (P9-40/16).
  materiał do petycj P9-40/16

            retransmisja posiedzenia

19.07.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (P9-33/16).
  Materiał do petycji P9-33/16
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustalenia podstawy do pobierania przez byłych żołnierzy batalionów budowlanych świadczenia pieniężnego oraz dodatku kombatanckiego (P9-35/16).
  Materiał do petycji P9-35/16
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (P9-38/16).
  Materiał do petycji P9-38/16
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (P9-39/16).
  Materiał do petycji P9-39/16

           retransmisja posiedzenia

14.07.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji zbiorowej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku w zakresie przepisów o immunitecie (P9-41/16).
  Materiał do petycji P9-41/16

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia podstawy do pobierania przez inwalidów wojennych dwóch świadczeń w pełnej wysokości (tj. 100% renty inwalidzkiej i emerytury) (P9-34/16).
  Materiał do petycji P9-34/16

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (P9-29/16).
  Materiał do petycji P9-29/16
  Uwagi obywatelskie
  Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich

                retransmisja posiedzenia

28.06.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie – Karta Nauczyciela (P9-30/16).
  Materiały
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (P9-31/16), (P9-31/16)-2.
  Materiał
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (P9-32/16).
  Materiał

         retransmisja posiedzenia

22.06.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 grudnia 2003 roku o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (cd.) (P9-14/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-14/16
  Materiały:
  Minister Rozwoju
  Uwagi obywatelskie

 2. Rozpatrzenie petycji mającej na celu ustanowienie niedzieli, jako świątecznego dnia wolnego od pracy, z jednoczesnym zakazem handlu w tym dniu (P9-26/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-26/16

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do Kodeksu wyborczego instytucji obserwatorów krajowych wyborów (P9-27/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-27/16

 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (P9-28/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-28/16

 5. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2015 roku petycji.

               retransmisja posiedzenia

14.06.2016 r.

 1. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2015 roku petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w Kodeksie postępowania cywilnego (P9-22/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-22/16
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (P9-23/16 i uzupełnienie).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-23/16
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (P9-24/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-24/16
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (P9-25/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-25/16
   retransmisja posiedzenia

7.06.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (cd.)(P9-10/16)
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-10/16
  Materiały:
  Minister Infrastruktury i Budownictwa
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art.69 Konstytucji RP (P9-17/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-17/16
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (P9-18/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-18/16
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (P9-19/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-19/16
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (P9-20/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-20/16
  Materiały od 2 do 5 punktu posiedzenia:
  Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
  Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych
  Sytuacja Osób Głuchych w Polsce - raport RPO
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej dla prowadzących pozarolniczą działalność, twórców i tzw. "dobrowolnych" (P9-21/16).
  Materiał Kancelarii Senatu do petycji P9-21/16

          retransmisja posiedzenia

17.05.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego (cd.) (P9-12/16).
  Projekt inicjatywy ustawodawczej
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustaw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju (cd.) (P9-06/16).
  Opinia OE-250
  Opinia 3 komisji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie czasu urzędowego w Polsce (P9-14/16).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (cd.) (P9-01/15).
  Opinia OE- 243
  Informacja BAiD
  Opinia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie pobierania dwóch świadczeń emerytalnych – emerytury rolniczej i pracowniczej (P9-15/16).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (P9-16/16).

              retransmisja posiedzenia

19.04.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (cd.) (P9-01/15).
  Opinia OE- 243
  Informacja BAiD
  Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (cd.) (P8-08/15).
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do kręgu uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego (P9-12/16).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (P9-11/16).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu poszerzenia w ustawie kombatanckiej katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych „żołnierzy górników” (P9-13/16).

                retransmisja posiedzenia

12.04.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 22 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wchodzącej w życie 1 lipca 2016 r., mającej na celu wprowadzenie – dla nabywcy usługi lub produkcji pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne – 80% ulgi na PFRON (P9-09/16).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (P9-10/16).

                 retransmisja posiedzenia

7.04.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 6471Kodeksu cywilnego (cd.) (P9-02/15).   
  Ministerstwo Sprawiedliwości.
 2. Rozpatrzenie petycji zbiorowej wielokrotnej popierającej petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian przepisów prawa rodzinnego (PW 9-01/16.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustaw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju (P9-06/16).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z odrębnych systemów – powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego (P9-07/16).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (P9-08/16).

15.03.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w następstwie wejścia w życie nowych przepisów (cd.) (P9-01/16).
  Materiały:
  projekt ustawy
  uzasadnienie projektu ustawy
  opinia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucja przepisu, na podstawie którego wydano orzeczenie (cd.) (P9-05/16).
  Materiały:
  projekt ustawy
  uzasadnienie projektu ustawy
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu założenia dla symboli narodowych Rzeczypospolitej – godło, barwy – księgi znaku (cd.) (P9-03/16).
  Materiały:
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                 retransmisja posiedzenia

8.03.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 6471Kodeksu cywilnego(cd.) (P-9-02/15).
  Materiały:
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Minister Sprawiedliwości
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (cd.) (P9-03/15).
  Materiały:
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Rzemieślniczy Dom Towarowy
 3. Rozpatrzenie petycji zbiorowej wielokrotnej popierającej petycję w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (PW9-02/16).

                   retransmisja posiedzenia

17.02.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 217 Konstytucji RP, tj. dodanie wymogu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego dla wprowadzenia podatku katastralnego lub podatku od wartości nieruchomości (P9-04/16).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucja przepisu, na podstawie którego wydano orzeczenie (P9-05/16).

                  retransmisja posiedzenia

10.02.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (cd.) (P8-08/15).
  Materiały:
  Minister Infrastruktury i Budownictwa
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (cd.) (P9-01/15), OE-243.
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania odszkodowania emerytom, którzy rozwiązali stosunek pracy w następstwie wejścia w życie nowych przepisów (P9-01/16).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich ludności cywilnej Warszawy represjonowanej w Powstaniu Warszawskim (P9-02/16).
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu założenia dla symboli narodowych Rzeczypospolitej – godło, barwy – księgi znaku (P9-03/16).

               retransmisja posiedzenia

12.01.2016 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 6471  Kodeksu cywilnego (cd.) (P9-02/15).
  opinia Biura Legislacyjnego
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia w kontekście nowelizacji przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (P8-08/15).
 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych (P8-09/15).
  projekt OPZZ
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (P9-03/15).

   retransmisja  posiedzenia

16.12.2015 r.

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (P9-01/15).
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 6471  Kodeksu cywilnego (P9-02/15).

  retransmisja posiedzenia

9.12.2015 r.

 1. Informacja dotycząca trybu pracy nad petycjami.

               retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito