Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Udostępnianie informacji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 20|
SZEFA KANCELARII SENATU
z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie udostępniania informacji publicznej w Kancelarii Senatu

Na podstawie art. 99 ust. 1 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M. P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542, Nr 57, poz. 771, z 2011 r. Nr 6, poz. 62 oraz z 2013 r. poz. 558), zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Dokumenty i inne informacje dotyczące działalności Senatu i jego organów oraz Kancelarii Senatu stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", zamieszczane są na senackiej stronie internetowej pod adresem www.senat.gov.pl.
 2.  Na senackiej stronie internetowej zamieszczane są w szczególności:
 1. uchwały Senatu;
 2. uchwały Prezydium Senatu;
 3. druki senackie;
 4. opinie o ustawach uchwalonych przez Sejm, o projektach ustaw i uchwał wnoszonych do Marszałka Senatu oraz inne opinie sporządzane dla potrzeb Senatu i jego organów w związku z procesem legislacyjnym;
 5. ekspertyzy, opinie prawne i propozycje rozwiązań prawnych przedkładane komisjom przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
 6. uwagi przedstawiane komisjom w ramach konsultacji społecznych;
 7. informacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.);
 8. informacje o petycjach i trybie ich rozpatrywania;
 9. dane, o których mowa w art. 18 ust. 3a i art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.);
 10. informacje zawarte w Rejestrze Korzyści prowadzonym na podstawie art. 35a ustawy wymienionej w pkt 9;
 11. porządki obrad Senatu i ich projekty;
 12. sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Senatu;
 13. porządki obrad komisji senackich;
 14. zapisy stenograficzne z posiedzeń komisji senackich;
 15. oświadczenia majątkowe senatorów.
 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w sposób określony w ust. 1, jest udostępniana na wniosek.

§ 2.

Sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek prowadzi Biuro Komunikacji Społecznej, które w szczególności:

 1. udziela odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
 2. występuje do biura Kancelarii Senatu właściwego ze względu na zakres działania, zwanego dalej "właściwym biurem", o przekazanie informacji objętych wnioskiem;
 3. powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty z tytułu dodatkowych kosztów udostępnienia informacji publicznej;
 4. sporządza i przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
 5. przygotowuje projekty decyzji Szefa Kancelarii Senatu w sprawie:

a) odmowy udostępnienia informacji publicznej,
b) umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej,
c) odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
d) warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
e) wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

§ 3.

 1. Właściwe biuro obowiązane jest do niezwłocznego, umożliwiającego dotrzymanie terminów określonych w ustawie, przekazania do Biura Komunikacji Społecznej informacji objętych wnioskiem.
 2. Właściwe biuro niezwłocznie informuje Biuro Komunikacji Społecznej o braku możliwości udostępnienia informacji objętych wnioskiem w wyznaczonym terminie, o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim przekaże informację.
 3. Właściwe biuro przygotowuje projekt uzasadnienia decyzji, o której mowa w § 2 pkt 5 lit. a, c i d, oraz przekazuje do Biura Komunikacji Społecznej informacje niezbędne do sporządzenia oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 4. Przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku dokonywane jest przez Biuro Komunikacji Społecznej.

§ 4.

 1. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej określa dodatkowe koszty udzielenia informacji publicznej związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub z koniecznością przekształcenia tej informacji w formę wskazaną we wniosku, a także dodatkowe koszty przygotowania informacji w sposób wskazany we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 2. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej występuje do Szefa Kancelarii Senatu o wyrażenie zgody na pobranie od wnioskodawcy lub ujęcie w ofercie, o której mowa w § 2 pkt 4, opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom określonym zgodnie z ust. 1.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2013 r.

 

SZEF KANCELARII SENATU
Ewa POLKOWSKA

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito